وبلاگ شخصی حامد شیرزاد
وبلاگ شخصی حامد شیرزاد
صفحات وبلاگ
نویسنده: حامد شیرزاد - ۱۳٩٠/۸/۱٢
function ExtractHtmlTagValues(const HtmlText: string; TagName, AttribName: string; var Values: TStrings): integer;
 
function FindFirstCharAfterSpace(const Line: string; StartPos: integer): Integer;
var i: 
        
         integer
        ;
begin
 Result := -1;
 for i := StartPos to Length(Line) do
 begin
  if (Line[i] <
       > ' ') then
  begin
   Result := i;
   exit;
  end;
 end;
end;
 
function FindFirstSpaceAfterChars(const Line: string; StartPos: integer): Integer;
begin
 Result := PosEx(' ', Line, StartPos);
end;
 
function FindFirstSpaceBeforeChars(const Line: string; StartPos: integer): Integer;
var i: integer;
begin
 Result := 1;
 for i := StartPos downto 1 do
 begin
  if (Line[i] = ' ') then
  begin
   Result := i;
   exit;
  end;
 end;
end;
 
var InnerTag: string;
  LastPos, LastInnerPos: Integer;
  SPos, LPos, RPos: Integer;
  AttribValue: string;
  ClosingChar: char;
  TempAttribName: string;
begin
 Result := 0;
 LastPos := 1;
 while (true) do
 begin
  // find outer tags '<' & '>'
  LPos := PosEx('<', HtmlText, LastPos);
  if (LPos <= 0) then break;
  RPos := PosEx('>', HtmlText, LPos+1);
  if (RPos <= 0) then
   LastPos := LPos + 1
  else
   LastPos := RPos + 1;
 
  // get inner tag
  InnerTag := Copy(HtmlText, LPos+1, RPos-LPos-1);
  InnerTag := Trim(InnerTag); // remove spaces
  if (Length(InnerTag) < Length(TagName)) then continue;
 
  // check tag name
  if (SameText(Copy(InnerTag, 1, Length(TagName)), TagName)) then
  begin
   // found tag
   AttribValue := '';
   LastInnerPos := Length(TagName)+1;
   while (LastInnerPos < Length(InnerTag)) do
   begin
    // find first '=' after LastInnerPos
    RPos := PosEx('=', InnerTag, LastInnerPos);
    if (RPos <= 0) then break;
 
    // this way you can check for multiple attrib names and not a specific attrib
    SPos := FindFirstSpaceBeforeChars(InnerTag, RPos);
    TempAttribName := Trim(Copy(InnerTag, SPos, RPos-SPos));
    if (true) then
    begin
     // found correct tag
     LPos := FindFirstCharAfterSpace(InnerTag, RPos+1);
     if (LPos <= 0) then
     begin
      LastInnerPos := RPos + 1;
      continue;
     end;
     LPos := FindFirstCharAfterSpace(InnerTag, LPos); // get to first char after '='
     if (LPos <= 0) then continue;
     if ((InnerTag[LPos] <
       > '"') and (InnerTag[LPos] <
       > '''')) then
     begin
      // AttribValue is not between '"' or ''' so get it
      RPos := FindFirstSpaceAfterChars(InnerTag, LPos+1);
      if (RPos <= 0) then
       AttribValue := Copy(InnerTag, LPos, Length(InnerTag)-LPos+1)
      else
       AttribValue := Copy(InnerTag, LPos, RPos-LPos+1);
     end
     else
     begin
      // get url between '"' or '''
      ClosingChar := InnerTag[LPos];
      RPos := PosEx(ClosingChar, InnerTag, LPos+1);
      if (RPos <= 0) then
       AttribValue := Copy(InnerTag, LPos+1, Length(InnerTag)-LPos-1)
      else
       AttribValue := Copy(InnerTag, LPos+1, RPos-LPos-1)
     end;
 
     if (SameText(TempAttribName, AttribName)) and (AttribValue <
       > '') then
     begin
      Values.Add(AttribValue);
      inc(Result);
     end;
    end;
 
    if (RPos <= 0) then
     LastInnerPos := Length(InnerTag)
    else
     LastInnerPos := RPos+1;
   end;
  end;
 end;
end;
نویسنده: حامد شیرزاد - ۱۳٩٠/۸/۱٢
 
(* ------------------------------
 If you need to know if 
there is any text
 selected in a TWebbrowser use this code:
 Required unit: MSHTML
// *)
 
function 
       HasSelection(Document: IHTMLDocument2): 
Boolean;
var
 LEnabled: Boolean;
 
pSel: IHTMLSelectionObject;
 
pRange: IHTMLTxtRange;
begin
 LEnabled 
:= False;
 if Document <
       > nil 
then
 
begin
 pSel := 
Document.selection as IHTMLSelectionObject;
 if pSel <
       > nil 
then
 
begin
 
if pSel.type_ = 'Text' 
then
 
begin
 
pRange := pSel.createRange as 
IHTMLTxtRange;
 
if (pRange <
       > nil) and (Length(Trim(pRange.text)) > 0) 
then
 
LEnabled := 
True;
 
end;
 
end;
 end;
 Result := LEnabled;
end;
 
// --------
// Usage:
// --------
if 
HasSelection(WebBrowser1.Document as IHTMLDocument2) 
then
begin
 // ...
end;
نویسنده: حامد شیرزاد - ۱۳٩٠/۸/٩
// Extract plain text from html string
 
function StripHTMLTags(const strHTML: string): string;
var
  P: PChar;
  InTag: Boolean;
  i, intResultLength: Integer;
begin
   P := PChar(strHTML);
   Result := '';
 
   InTag := False;
   repeat
      case P^ of
       '<': InTag := True;
       '>': InTag := False;
       #13, #10: ; {do nothing}
      else
        if not InTag then
        begin
          if (P^ in [#9, #32]) and ((P+1)^ in [#10, #13, #32, #9, '<']) then
          else
            Result := Result + P^;
        end;
      end;
 
      Inc(P);
   until (P^ = #0);
 
   {convert system characters}
   Result := StringReplace(Result, '"', '"', [rfReplaceAll]);
   Result := StringReplace(Result, '&
       apos;', '''', [rfReplaceAll]);
   Result := StringReplace(Result, '>',  '>', [rfReplaceAll]);
   Result := StringReplace(Result, '<',  '<', [rfReplaceAll]);
   Result := StringReplace(Result, '&', '&', [rfReplaceAll]);
   {here you may add another symbols from RFC if you need}
end;
نویسنده: حامد شیرزاد - ۱۳٩٠/۸/٩
(* ------------------------------
 Check if connected to
 the network / internet or not
------------------------------ *)
 
const
  INTERNET_CONNECTION_MODEM     = 1;
  INTERNET_CONNECTION_LAN      = 2;
  INTERNET_CONNECTION_PROXY     = 4;
  INTERNET_CONNECTION_MODEM_BUSY   = 8;
 
function InternetGetConnectedState(lpdwFlags: LPDWORD;
     dwReserved: DWORD): BOOL; stdcall; external 'WININET.DLL';
 
function IsConnectedToInternet() : boolean;
var
  dwConnectionTypes: Integer;
begin
   try
    dwConnectionTypes := INTERNET_CONNECTION_MODEM +
               INTERNET_CONNECTION_LAN +
               INTERNET_CONNECTION_PROXY;
 
    if InternetGetConnectedState(@dwConnectionTypes, 0) then
      Result := true
    else
      Result := false;
   except
      Result := false;
   end;
end;
 
// ---------
// Usage:
// ---------
 
if IsConnectedToInternet then
  // do something, we are connected
else
  // No active connection
مطالب قدیمی تر »
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :