وبلاگ شخصی حامد شیرزاد
وبلاگ شخصی حامد شیرزاد
صفحات وبلاگ
نویسنده: حامد شیرزاد - ۱۳٩٠/٦/۳٠

یک Memo و یک دکمه روی فرم قرار داده و کد زیر را برای دکمه بنویسید:

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

var

MemorysStatus: TMemoryStatus;

begin

Memo1.Lines.Clear;

MemorysStatus.dwLength := SizeOf(MemorysStatus);

GlobalMemoryStatus(MemorysStatus);

with MemorysStatus do

begin

Memo1.Lines.Add(IntToStr(dwLength) + ' Size of Memory Status record');

Memo1.Lines.Add(IntToStr(dwMemoryLoad) + '% Memory in use');

Memo1.Lines.Add(IntToStr(dwTotalPhys) + ' Total Physical Memory in Bytes');

Memo1.Lines.Add(IntToStr(dwAvailPhys) + ' Available Physical Memory in Bytes');

Memo1.Lines.Add(IntToStr(dwTotalPageFile) + ' Total Bytes of Paging File');

Memo1.Lines.Add(IntToStr(dwAvailPageFile) + ' Available Bytes in Paging File');

Memo1.Lines.Add(IntToStr(dwTotalVirtual) + ' User Bytes of Address Space');

Memo1.Lines.Add(IntToStr(dwAvailVirtual) + ' Available User Bytes of Address Space');

end;

نویسنده: حامد شیرزاد - ۱۳٩٠/٦/۳٠

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

var

hn : HWND;

begin

hn:= FindWindowEx(FindWindowEx(FindWindow('Shell_TrayWnd',nil),0,

'TrayNotifyWnd',nil),0,'TrayClockWClass',nil);

if hn <> 0 then

ShowWindow(hn,SW_HIDE);

end;

برای نمایش مجدد همان کدهای بالا تکرار کرده و لی بجای سطر آخر کد زیر را قرار دهید:

ShowWindow(hn,SW_SHOW);

نویسنده: حامد شیرزاد - ۱۳٩٠/٦/۳٠

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
  ADOCommand1.CommandText := 'Use DataBaseName';
  ADOCommand1.Execute;
  ADOCommand1.CommandText := 'Exec SP_DropUser ' + QuotedStr('Username');
  ADOCommand1.Execute;
end;

نویسنده: حامد شیرزاد - ۱۳٩٠/٦/۳٠

function TCustomDBGrid.GetEditLimit: Integer;
begin
Result := 0;

if Assigned(SelectedField) and (SelectedField.DataType in [ftString, ftWideString, ftMemo]) then
Result := SelectedField.Size;
end;

function TCustomDBGrid.GetEditText(ACol, ARow: Longint): string;
begin
Result := '';
if FDatalink.Active then
with Columns[RawToDataColumn(ACol)] do
if Assigned(Field) then
Result := Field.AsString;
FEditText := Result;
end;

نویسنده: حامد شیرزاد - ۱۳٩٠/٦/۳٠

uses
ComObj;

function CompactAndRepair(DB: string): Boolean; {DB = Path to Access Database}
var
v: OLEvariant;
begin
Result := True;
try
v := CreateOLEObject('JRO.JetEngine');
try
V.CompactDatabase('Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source='+DB,
'Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source='+DB+'x;Jet OLEDB:Engine Type=5');
DeleteFile(DB);
RenameFile(DB+'x',DB);
finally
V := Unassigned;
end;
except
Result := False;
end;
end ;

نویسنده: حامد شیرزاد - ۱۳٩٠/٦/۳٠
فایل های INI در دلفی

فایل های .INI دارای ساختاری بر اساس فایلهای متنی هستند و برای نگهداری اطلاعات پیکر بندی برنامه های کاربردی استفاده میشوند که هم براحتی بوسیله ما قابل ویرایش هستند و هم بوسیله یک ساختار ساده در هر برنامه ساده قابل دسترسی هستند .

بدلیل اینکه ویندوز داری Registry هست کسانی که از ویندوز استفاده میکنند آشنایی کمی با فایلهای .ini دارند ولی در ویندوز هنوز هم از فایلهای .ini استفاده میشود. مثل Win.ini و System.ini . ویندوز از این فایلها برای ذخیره اطلاعات مهمی از جمله اطلاعات پیکربندی استفاده میکند که براحتی قابل پاک شدن ، ویرایش و دیدن هستند. بسیاری از برنامه های تحت ویندوز برای ذخیره اطلاعات پیکربندی خود از Registry استفاده میکنند در حالیکه استفاده از فایلهای .ini هم سریعتر و هم ایمن تر است . یک مثال ساده برای استفاده از فایلهای .ini ذخیره اندازه ، حالت و موقعیت فرم برنامه شماست . بطور کلی هر چیزی که شما در رجیستری ذخیره میکنید میشود در فایلهای .ini ذخیره کرد .

ساختار فایلهای .ini

فایلهای .ini نوعی فایل متنی هستند که به بخشهای محدود به 64 کیلو بایت (Section) تقسیم شدند که هر بخش میتواند دارای چند کلید (Key) باشد و هر کلید میتواند دارای صفر یا چند مقدار (Value) باشد . مثال:

[SectionName]
keyname=value
;comment
keyname=value

نام هر بخش درون کروشه قرار گرفته و در باید در خط اول هر بخش قرار داشته باشد . نام بخشها و نام کلیدها نمیتوانند کاراکتر فاصله داشته باشند. بعد از نام کلیدها علامت = قرار میگیرد که میتواند قبل و بعد از آن کاراکتر فاصله قرار بگیرد . اگر بخشهایی با نام یکسان در یک فایل یا کلیدهایی با نام یکسان در یک بخش قرار داشته باشند مقدار آخر بر بقیه مقدارهای یکسان غالب است .

یک کلید میتواند دارای مقادیری از نوعهای String , Integer , Boolean باشد. دلفی از فایلهایINI در خیلی وضعیتها استفاده میکند. برای مثال فایلهای .SDK نوعی فایل هستند مانند ini ها .

کلاس TiniFile

دلفی برای ذخیره و بازیابی فایلهای ini. کلاس TiniFile را در اختیار ما قرار داده است. این کلاس در یونیت inifiles.pas قرار گرفته است. قبل از کار کردن با فایلهای .ini لازم است یک مثال راجع به استفاده از این کلاس ببینیم.


uses inifiles;
...
var
IniFile : TIniFile;
begin
IniFile := TIniFile.Create('myapp.ini');

این کد یه فایل .ini ایجاد میکند و این فایل را به myapp.ini ارجاع میدهد . البته این کد فایل را درون پوشه ویندوز ایجاد میکند ولی بهتر این است که برای ذخیره کردن اطلاعاتی از برنامه فایل .ini را درون پوشه برنامه ایجاد کنید . برای این کار باید آدرس کامل فایل را بنویسید . مثال :

IniFile := TIniFile.Create('C:\Hattel\myapp.ini'); 

البته میتوانیم از تابع ChangeFileExt هم استفاده کنیم که در این صورت یک فایل با نام فایل برنامه و درون پوشه برنامه ایجاد میکنیم .

IniFile := TIniFile.Create(
ChangeFileExt(Application.ExeName,'.ini'));

خواندن از فایلهای .ini

کلاس TiniFileچندین متد برای خواندن از فایلهای .ini دارند . متد ReadString برای خواندن مقدارهای رشته ای از یک کلید استفاده میشود. متد ReadInteger, ReadFloat ومتدهای مشابه برای خواندن مقدارهای عددی استفاده میشوند . همه این متدها یک مقدار پیش فرض دارند که وقتی فایل مورد نظر یا کلید و مقدار مورد نظر موجود نباشد استفاده میشود. مثلا ReadString به این صورت بیان میشود.

 function ReadString(const Section, Ident,
Default: String): String; override;
Section نام بخش ، Ident نام کلید و Default نشان دهنده مقدار پیش فرض است .

نوشتن در فایلهای .ini

برای هر متد خواندن یک متد متناظر برای نوشتن وجود دارد . مثلا WriteString, WriteBool, WriteInteger و غیره

فرض کنید میخواهیم برنامه ای بنویسیم که تاریخ آخرین استفاده و آخرین موقعیت فرم برنامه را ذخیره کند . پس لازم است یک فایل.ini با دو بخش داشته باشیم . یک بخش با نام Date برای ذخیره تاریخ و یک بخش با نام Position برای ذخیره آخرین موقیت برنامه. بخش Date شامل کلید Last و بخش Position شامل کلیدهای Top, Left, width, Height .

کلید Last باید از نوع TDateTime و کلیدهای بخش Position باید از نوع عددی باشند.

برای نوشتن برنامه رویداد OnCreate فرم اصلی برنامه را بصورت زیر مینویسیم . (فراموش نکنید در بخش Uses یونیت TIniFiles را اضافه کنبد. )

 
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
var
MyIniFile : TIniFile;
LastDate : TDateTime;
begin
MyIniFile := TIniFile.Create(
ChangeFileExt(Application.ExeName,'.ini'));

LastDate := MyIniFile.ReadDate('Date', 'Last', Date);

ShowMessage('This program was previously used on '
+ DateToStr(LastDate));

Form1.Top := MyIniFile.ReadInteger
('Position','Top', Form1.Top);
Form1.Left := MyIniFile.ReadInteger
('Position','Left', Form1.Left);
Form1.Width := MyIniFile.ReadInteger
('Position','Width', Form1.Width);
Form1.Height := MyIniFile.ReadInteger
('Position','Height', Form1.Height);

MyIniFile.Free;
end;

با این کد در صورتی که هنگام اجرای برنامه فایل .ini مورد نظر وجود داشته باشد آخرین تاریخ استفاده از برنامه نشان داده میشود و فرم در آخرین موقعیت قبلی قرار میگیرد.

برای ذخیره شدن آخرین تاریخ و موقیت فرم ، رویداد OnClose فرم اصلی برنامه را به این صورت مینویسیم :

 
procedure TForm1.FormClose
(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
var
MyIniFile : TIniFile;
begin
MyIniFile := TIniFile.Create(
ChangeFileExt(Application.ExeName,'.ini'));

MyIniFile.WriteDate('Date', 'Last', Date);

With MyIniFile, Form1 do
begin
WriteInteger('Position','Top', Top);
WriteInteger('Position','Left', Left);
WriteInteger('Position','Width', Width);
WriteInteger('Position','Height', Height);
end;

MyIniFile.Free;
end;

این کد باعث میشود در هنگام بسته شدن برنامه تاریخ و موقعیت فرم در فایل .ini ذخیره شود.

کار کردن با بخشها

چندین متد برای کار کردن با بخشها طراحی شدند. برای مثال متد EraseSection یک بخش را بطور کامل از فایل ini حذف میکند. متد های ReadSection نام کلیدهای یک بخش و متد ReadSections نام بخشهای یک فایل را در یک TStringList قرار میدهد. کلاسهای دیگری هم در یونیت Registry وجود دارند از جمله TRegIniFile برای دسترسی ساده به سیستم رجیستری ویندوز بصورت فایلهای ini که استفاده از آنها ساده است.

محدودیتها و راه حل ها

بدلیل اینکه کلاس TIniFile از Windows API استفاده میکند یه محدودیت 64 کیلو بایتی به فایلهای ini تحمیل میشود. در صورتی که احتیاج دارید اطلاعاتی بیشتر از 64 کیلو بایت در فایل ذخیره کنید باید بجای استفاده از TIniFile از TMemIniFile استفاده کنید که در این صورت مشکل محدودیت 64 کیلو بایتی را ندارید.

فایل های INI در دلفی

فایل های INI در دلفی

فایل های .INI دارای ساختاری بر اساس فایلهای متنی هستند و برای نگهداری اطلاعات پیکر بندی برنامه های کاربردی استفاده میشوند که هم براحتی بوسیله ما قابل ویرایش هستند و هم بوسیله یک ساختار ساده در هر برنامه ساده قابل دسترسی هستند .

بدلیل اینکه ویندوز داری Registry هست کسانی که از ویندوز استفاده میکنند آشنایی کمی با فایلهای .ini دارند ولی در ویندوز هنوز هم از فایلهای .ini استفاده میشود. مثل Win.ini و System.ini . ویندوز از این فایلها برای ذخیره اطلاعات مهمی از جمله اطلاعات پیکربندی استفاده میکند که براحتی قابل پاک شدن ، ویرایش و دیدن هستند. بسیاری از برنامه های تحت ویندوز برای ذخیره اطلاعات پیکربندی خود از Registry استفاده میکنند در حالیکه استفاده از فایلهای .ini هم سریعتر و هم ایمن تر است . یک مثال ساده برای استفاده از فایلهای .ini ذخیره اندازه ، حالت و موقعیت فرم برنامه شماست . بطور کلی هر چیزی که شما در رجیستری ذخیره میکنید میشود در فایلهای .ini ذخیره کرد .

ساختار فایلهای .ini

فایلهای .ini نوعی فایل متنی هستند که به بخشهای محدود به 64 کیلو بایت (Section) تقسیم شدند که هر بخش میتواند دارای چند کلید (Key) باشد و هر کلید میتواند دارای صفر یا چند مقدار (Value) باشد . مثال:

[SectionName]
keyname=value
;comment
keyname=value

نام هر بخش درون کروشه قرار گرفته و در باید در خط اول هر بخش قرار داشته باشد . نام بخشها و نام کلیدها نمیتوانند کاراکتر فاصله داشته باشند. بعد از نام کلیدها علامت = قرار میگیرد که میتواند قبل و بعد از آن کاراکتر فاصله قرار بگیرد . اگر بخشهایی با نام یکسان در یک فایل یا کلیدهایی با نام یکسان در یک بخش قرار داشته باشند مقدار آخر بر بقیه مقدارهای یکسان غالب است .

یک کلید میتواند دارای مقادیری از نوعهای String , Integer , Boolean باشد. دلفی از فایلهایINI در خیلی وضعیتها استفاده میکند. برای مثال فایلهای .SDK نوعی فایل هستند مانند ini ها .

کلاس TiniFile

دلفی برای ذخیره و بازیابی فایلهای ini. کلاس TiniFile را در اختیار ما قرار داده است. این کلاس در یونیت inifiles.pas قرار گرفته است. قبل از کار کردن با فایلهای .ini لازم است یک مثال راجع به استفاده از این کلاس ببینیم.


uses inifiles;
...
var
IniFile : TIniFile;
begin
IniFile := TIniFile.Create('myapp.ini');

این کد یه فایل .ini ایجاد میکند و این فایل را به myapp.ini ارجاع میدهد . البته این کد فایل را درون پوشه ویندوز ایجاد میکند ولی بهتر این است که برای ذخیره کردن اطلاعاتی از برنامه فایل .ini را درون پوشه برنامه ایجاد کنید . برای این کار باید آدرس کامل فایل را بنویسید . مثال :

IniFile := TIniFile.Create('C:\Hattel\myapp.ini'); 

البته میتوانیم از تابع ChangeFileExt هم استفاده کنیم که در این صورت یک فایل با نام فایل برنامه و درون پوشه برنامه ایجاد میکنیم .

IniFile := TIniFile.Create(
ChangeFileExt(Application.ExeName,'.ini'));

خواندن از فایلهای .ini

کلاس TiniFileچندین متد برای خواندن از فایلهای .ini دارند . متد ReadString برای خواندن مقدارهای رشته ای از یک کلید استفاده میشود. متد ReadInteger, ReadFloat ومتدهای مشابه برای خواندن مقدارهای عددی استفاده میشوند . همه این متدها یک مقدار پیش فرض دارند که وقتی فایل مورد نظر یا کلید و مقدار مورد نظر موجود نباشد استفاده میشود. مثلا ReadString به این صورت بیان میشود.

 function ReadString(const Section, Ident,
Default: String): String; override;
Section نام بخش ، Ident نام کلید و Default نشان دهنده مقدار پیش فرض است .

نوشتن در فایلهای .ini

برای هر متد خواندن یک متد متناظر برای نوشتن وجود دارد . مثلا WriteString, WriteBool, WriteInteger و غیره

فرض کنید میخواهیم برنامه ای بنویسیم که تاریخ آخرین استفاده و آخرین موقعیت فرم برنامه را ذخیره کند . پس لازم است یک فایل.ini با دو بخش داشته باشیم . یک بخش با نام Date برای ذخیره تاریخ و یک بخش با نام Position برای ذخیره آخرین موقیت برنامه. بخش Date شامل کلید Last و بخش Position شامل کلیدهای Top, Left, width, Height .

کلید Last باید از نوع TDateTime و کلیدهای بخش Position باید از نوع عددی باشند.

برای نوشتن برنامه رویداد OnCreate فرم اصلی برنامه را بصورت زیر مینویسیم . (فراموش نکنید در بخش Uses یونیت TIniFiles را اضافه کنبد. )

 
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
var
MyIniFile : TIniFile;
LastDate : TDateTime;
begin
MyIniFile := TIniFile.Create(
ChangeFileExt(Application.ExeName,'.ini'));

LastDate := MyIniFile.ReadDate('Date', 'Last', Date);

ShowMessage('This program was previously used on '
+ DateToStr(LastDate));

Form1.Top := MyIniFile.ReadInteger
('Position','Top', Form1.Top);
Form1.Left := MyIniFile.ReadInteger
('Position','Left', Form1.Left);
Form1.Width := MyIniFile.ReadInteger
('Position','Width', Form1.Width);
Form1.Height := MyIniFile.ReadInteger
('Position','Height', Form1.Height);

MyIniFile.Free;
end;

با این کد در صورتی که هنگام اجرای برنامه فایل .ini مورد نظر وجود داشته باشد آخرین تاریخ استفاده از برنامه نشان داده میشود و فرم در آخرین موقعیت قبلی قرار میگیرد.

برای ذخیره شدن آخرین تاریخ و موقیت فرم ، رویداد OnClose فرم اصلی برنامه را به این صورت مینویسیم :

 
procedure TForm1.FormClose
(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
var
MyIniFile : TIniFile;
begin
MyIniFile := TIniFile.Create(
ChangeFileExt(Application.ExeName,'.ini'));

MyIniFile.WriteDate('Date', 'Last', Date);

With MyIniFile, Form1 do
begin
WriteInteger('Position','Top', Top);
WriteInteger('Position','Left', Left);
WriteInteger('Position','Width', Width);
WriteInteger('Position','Height', Height);
end;

MyIniFile.Free;
end;

این کد باعث میشود در هنگام بسته شدن برنامه تاریخ و موقعیت فرم در فایل .ini ذخیره شود.

کار کردن با بخشها

چندین متد برای کار کردن با بخشها طراحی شدند. برای مثال متد EraseSection یک بخش را بطور کامل از فایل ini حذف میکند. متد های ReadSection نام کلیدهای یک بخش و متد ReadSections نام بخشهای یک فایل را در یک TStringList قرار میدهد. کلاسهای دیگری هم در یونیت Registry وجود دارند از جمله TRegIniFile برای دسترسی ساده به سیستم رجیستری ویندوز بصورت فایلهای ini که استفاده از آنها ساده است.

محدودیتها و راه حل ها

بدلیل اینکه کلاس TIniFile از Windows API استفاده میکند یه محدودیت 64 کیلو بایتی به فایلهای ini تحمیل میشود. در صورتی که احتیاج دارید اطلاعاتی بیشتر از 64 کیلو بایت در فایل ذخیره کنید باید بجای استفاده از TIniFile از TMemIniFile استفاده کنید که در این صورت مشکل محدودیت 64 کیلو بایتی را ندارید.

نویسنده: حامد شیرزاد - ۱۳٩٠/٦/٢٢

ايجاد Memo با شكل غير مستطيلي : برای اینکار از برگه Standard يك Memo آورده و در رويداد OnCreat فرم خواهيم نوشت :

Setwindowrgn(memo1.handle,createroundrectrgn(2,2,memo1.width-2,memo1.height-2,15,15),true);

ايجاد Editbox با شكل غير مستطيلي :از برگه Standard يك Edit آورده و در رويداد OnCreatفرم خواهيم نوشت :

Setwindowrgn(edit1.handle,createroundrectrgn(2,2,edit1.width-2,edit1.height-2,15,15),true);

باز كردن دكمه Start ويندوز :يك Button آورده و در رويداد OnClick آن خواهيم نوشت :

Sendmessage(application.handle,wm_syscommand,sc_tasklist,0)

نویسنده: حامد شیرزاد - ۱۳٩٠/٦/٢٠

زندگی در روشنائی / شاکتی گاوین / ترجمه خانم مژگان بانو مومنی

- اگر خودتان را آزار دهید، دیگران هم شما را آزار خواهند داد
- اگر به خودتان دروغ بگوئید، دیگران هم به شما دروغ خواهند گفت
- اگر نسبت به خودتان ا حساس مسئولیت نکنید، دیگران نیز به شما مسئولیتی نخواهند داشت
- اگر خودتان را مقصر بدانید، دیگران هم شما را مقصر خواهند دانست
- اگراز نظر عاطفی به خودتان آسیب برسانید، دیگران نیز به شما آسیب عاطفی و جسمی خواهند رساند
- اگر به احساستان بهاء ندهید، هیچ کس به احساساتتان بهاء نخواهد داد
- اگر خودتان را دوست بدارید، دیگران نیز شما را دوست خواهند داشت
- اگر به خودتان اعتماد کنید، دیگران نیز به شما اعتماد خواهند کرد
- اگر با خودتان صادق باشید، دیگران نیز با شما صادق خواهند بود
- اگر با خودتان مهربان باشید، دیگران نیز با شما مهربان خواهند بود
- اگر قدر خود را بدانید، دیگران نیز قدر شما را خواهند دانست
- اگر خود را محترم بشمارید، دیگران نیز بشما احترام خواهند داشت
- اگر از خودتان راضی باشید، دیگران نیز از شما احساس رضایت خواهند کرد

تنها تو هستی که میدانی

نویسنده: حامد شیرزاد - ۱۳٩٠/٦/٢٠

چرا مردها بندرت افسرده می شوند ؟!؟!؟!
مردان اصولا آدم های شادتری هستند
از موجودی به این سادگی چه انتظاری داری؟
نام خانوادگی تو باقی می ماند
تمام فضای گاراژ به تو تعلق داره
برنامه ریزی برای عروسی خود بخود انجام میشه
شکولات هم یک خوردنی دیگه ست
می تونی رئیس جمهور بشی
هرگز حامله نمیشی
برای رفتن به پارک آبی می تونی تی شرت سفید بپوشی
برای رفتن به پارک آبی می تونی اصلا هیچی نپوشی
مکانیک اتومبیل به شما راست میگه
تمام دنیا آبریزگاه توست
مجبور نیستی مصافت زیادی تا پمپ بنزین بعدی رانندگی کنی به این دلیل که دستشوئی این یکی خیلی کثیفه
مجبور نیستی برای اینکه بدونی مهره رو از کدوم طرف روی پیچ بچرخونی مدتی فکر کنی
کار یکسان، درآمد بیشتر
چین و چروک به تو شخصیت میده
لباس عروس 5000 دلاره، هزینه یک شب کرایه تاکسیدو فقط 100 دلاره
وقتی با دیگران حرف می زنی به سینه ت نگاه نمی کنن
کفش نو پای تو رو زخم نمی کنه،
می تونی همیشه یک حالت داشته باشی
مکالمه تلفنی تو فقط سی ثانیه طول می کشه
خیلی چیز درباره مخزن آب توآلت می دونی
برای 5 روز مرخصی فقط به یک چمدان احتیاج داری
خودت می تونی در تمام بطری ها رو باز کنی
با کوچکترین کار متفکرانه اعتبار زیادی کسب می کنی
اگر کسی فراموش کرد تو رو دعوت کنه
چه زن و چه مرد، بازم دوست تو باقی می مونه
سه تا شورت برای تو فقط 8.95 دلار خرج داره
سه جفت کفش از سرت هم زیاده
هرگز در اماکن عمومی مشکلی با بند لباس زیر نداری
تو قادر به دیدن چروک لباست نیستی
هرچیزی روی صورت تو همیشه به رنگ طبیعی باقی می مونه
یک مدل مو برای سالها، و یا ده ها سال کافیه
تو فقط باید موهای صورت و گردنت رو بتراشی
در تمام عمر می تونی با اسباب بازی بازی کنی
یک کیف پول و یک جفت کفش....و یک رنگ برای تمام فصلها کافیه
پاهات هر شکلی که باشن بازم می تونی شلوار کوتاه بپوشی
می تونی با چاقوی جیبی ناخن هات رو تمیز و مرتب کنی
برای سبیل گذاشتن اختیار تام داری
می تونی برای 25 نفر از بستگان روز 24 دسامبر در عرض 25 دقیقه هدیه بخری
پس عجیب نیست که مردها شادتر هستن
این ایمیل رو برای خانمهایی که طاقتشو دارن بفرست
و به آقایانی که از خواندنش کیف می کنن
مردان همینجوری شادتر هستن

نویسنده: حامد شیرزاد - ۱۳٩٠/٦/۱۸

براي خوشحال کردن يک زن ، يک مرد فقط نياز دارد که اين موارد باشد :
1. يک دوست
2. يک همدم
3. يک عاشق
4. يک برادر
5. يک پدر
6. يک استاد
7. يک سرآشپز
8. يک الکتريسين
9. يک نجار
10. يک لوله کش
11. يک مکانيک
13. يک متخصص چيدمان داخلي منزل
15. يک متخصص مد
16. يک روانشناس
17. يک دفع كننده آفات
18. يک روانپزشک
19. يک شفا دهنده
20. يک شنونده خوب
21.. يک سازمان دهنده
22. يک پدر خوب
23. خيلي تميز
24. دلسوز
25. ورزشکار
26. گرم
27. مواظب
28. شجاع
29. باهوش
30. بانمک
31. خلاق
32. مهربان
33. قوي
34. فهميده
35. بردبار
36. محتاط
37. بلند همت
38. با استعداد
39. پر جرأت
40. مصمم
41. صادق
42. قابل اعتماد
43. پر حرارت
بدون فراموش کردن :
44. تعريف کردن مرتب از او
45. عشق ورزيدن به خريد
46. درستکار بودن
47. بسيار پولدار بودن
48. تنش ايجاد نکردن براي او
49. نگاه نکردن به بقيه دختران
و در همان حال، شما بايد :
50. توجه زيادي به او بکنيد، و انتظار کمتري براي خود داشته باشيد
51. زمان زيادي به او بدهيد، مخصوصاً زمان براي خودش
52. اجازه رفتن به مکانهاي زيادي را به او بدهيد، هيچگاه نگران نباشيد او کجا مي رود.
53. هيچگاه فراموش نکنيد :
بسيار مهم است
* سالروز تولد*
* سالروز ازدواج*
* قرارهايي که او مي گذارد*
چگونه يک مرد را خوشحال کنيم :
1. تنهايش بگذاريد!!!!

نویسنده: حامد شیرزاد - ۱۳٩٠/٦/۱۸

بخونيم و حتما عمل کنیم که به همین سادگی تغییری بزرگ رو تجربه کنیم

اول اینکه از استرسهایتان حرف بزنید:
یک آدم صبور و دهن‌قرص، گیر بیاورید و کل بدبختی‌ها و جفتکهایی که از "الاغ زندگی" خورده‌اید را با او تقسیم کنید…
بازگو کردن مشکلات، وزن آنها را کم میکند… علاوه بر آن معمولا وقتی سفره دلتان را جلو کسی باز می‌کنید، اوهم سفره خودش را برایتان باز میکند و یحتمل می فهمید که شما در این دنیا، تنها آدم کتک خورده نیستید... و این یعنی آرامش..
دوم اینکه فقط به زمان حال فکر کنید:
گذشته‌تان و آینده‌تان را خیلی جدی نگیرید…
اصلا پاپیچ خرابکاریها و کوتاهی‌هایی که در گذشته در حق خودتان کرده‌اید، نشوید.
همه همینطور بوده‌اند وانگشت فرو کردن در زخمهای قدیمی، هیچ فایده‌ای جز چرکی شدن آنها ندارد.
آینده را هم که رسما باید به هیچ کجایتان حساب نیاورید.
ترس از حوادث و رخدادهای احتمالی، حماقت محض است..
فکر هر چیزی، از خود آن چیز معمولا سخت‌تر و دردناک‌تر است…

سوم اینکه به خودتان استراحت بدهید:
حالامی‌گویم استراحت، یکهو فکرتان نرود به سمت یک ماه عشق و حال وسط سواحل هاوایی…!
وسط همه گرفتاریها واسترسها و بدبختی‌هاتون...!!!
آدم میتواند خیلی شیک به خود، مرخصی چند ساعته بدهد…
کمی تنهایی، کمی بچگی کردن، کمی خریت یا هر چیز نامتعارفی که شاید دوست داشته باشید….
که کمی از دنیای واقعی دورتان کند و خستگی را بگیرد…
مثل نهنگ‌ها که هر از چندگاهی به بالای آب می‌آیند و نفسی تازه می‌کنند و دوباره به زیر آب برمی‌گردند…

چهارم اینکه تن‌‌تان را بجنبانید
ورزش قاتل استرس است...
لزومی هم ندارد که وقتی می‌گوییم ورزش، خودتان را موظف کنید روزی هزار بار وزنه یک تنی بزنید و به اندازه گوریل بازو دربیاورید…
همچین که یک جفتک چارکش منظم وخفیف در روز داشته باشید، کلی موثر است…
از من به شما نصیحت…

پنجم اینکه واقع‌بین باشید:
ما ملت شریف، بیشتر استرسمان بابت چیزهایی است که کنترلی روی آنها نداریم…
داستان، مثل آمپول زدن میماند… وقتی اصغر آمپول‌زن، قرار است ماتحت مریض را نوازش کند، حتما این کار را می‌کند و حالا اگر عضله آنجایت را بخواهی سفت کنی، هیچ خاصیتی ندارد الا اینکه درد آمپول بیشتر می‌شود…
گاهی مواقع باید واقع‌بین بود و عضله‌ها را شل کرد که دردش کمتر شود…

ششم اینکه زندگی‌تان، میدان و مسابقه اسب‌دوانی نیست
خودتان را دائم با دیگران مقایسه نکنید… مقایسه کردن و"رقابت‌پیشگی"، استرس‌زا است…
اینکه جاسم فوق‌لیسانس دارد و من ندارم و قاسم لامبورگینی دارد و من ندارم و عبود فلان دارد و من ندارم، شما را دقیقا می‌کند همان اسب مسابقه که همه عمرش را بابت هویج ِ سر چوب، دویده وبه هیچ کجا هم نرسیده…
زندگی مسخره‌تر از چیزی است که شما فکرش رامی‌کنید…
هیچ دونفری لزوما نباید مثل هم باشند…
خودتان باشید…
هفتم اینکه از مواجهه با عوامل "ترس‌زا" هراس نداشته باشید:
مثال ساده آن، دندان‌پزشک است…
وقتی دندان خراب دارید، یک کله پیش دکتر بروید و درستش کنید… نه اینکه مثل بز بترسید و یک عمر را از ترس دندان‌پزشک، بادرد آن بسازید و همه لقمه‌هایتان را با یکطرفتان بجوید…
نیم ساعت جنگیدن با درد، بهتر از یک عمر زندگی با ترس ِ درد است…
ترس، استرس می زاید.

هشتم اینکه خوب بخورید و بخوابید
و شعارتان "قبر بابای دنیا " باشد:
آدمی که درست نخوابد و نخورد، مغزش درست کارنمی‌کند…
مغز علیل هم، عادت دارد همه چیز را سخت و مهلک نشان دهد…
آدم وقتی گرسنه و خسته است، یک وزنه یک کیلویی را هم نمی‌تواند بلند کند، چه برسد به یک فکر چند کیلویی…!!
بازگو کردن مشکلات، وزن آنها را کم میکند…

نهم اینکه بخندید:
همه مشکل دارند…
من دارم، شما هم دارید… همه بدبختی داریم، گرفتاری داریم و این موضوع تابع محل جغرافیایی آدمها هم نیست…
یاد بگیرید بخندید… به ریش دنیا و مشکلات بخندید…
به بدبختی‌ها بخندید… به من که دو ساعت صرف نوشتن این موضوع کردم،بخندید…
به خودتان بخندید…
دو بار اولش سخت است، اما کم کم عادت میکنید و می‌بینید که رابطه خنده و گرفتاری،
مثل رابطه خیار است و سوختگی پوست… درمانش نمی‌کند اما دردش را کم میکند.

نویسنده: حامد شیرزاد - ۱۳٩٠/٦/۱۸

 

در پس اکثر لغات و اسم ها فلسفه ی جالبی نهفته است.
چرا "استکان"؟؟
در زمان‌های قدیم هنگامیکه هندوها با کشورهای عربی مراوده تجاری داشتند برای نوشیدن چای به همراه خود پیاله‌هایی را به این کشورها خصوصا عراق و شام قدیم آوردند که در آن کشورها به بیاله معروف شد.پس از آن اروپاییانی که برای تجارت به کشورهای عربی سفر میکردند چون در کشورشان از فنجان برای نوشیدن چای یا قهوه استفاده میکردند هنگام بازگشت به کشورشان این پیاله‌ها را به عنوان یادگاری میبردند و آن را East Tea Can مینامیدند. "یک ظرف چای شرقی"به تدریج این کلمه به کشورهای شرقی بازگشت و در آنجا متداول شد.

نویسنده: حامد شیرزاد - ۱۳٩٠/٦/۱۸

 

آنچه را گذشته است فراموش كن و بدانچه نرسیده است رنج و اندوه مبر
قبل از جواب دادن فكر كن
هیچكس را تمسخر مكن
نه به راست و نه به دروغ قسم مخور
خود برای خود، زن انتخاب كن
به شرر و دشمنی كسی راضی مشو
تا حدی كه می‌توانی، از مال خود داد و دهش نما
كسی را فریب مده تا دردمندنشوی
از هركس و هرچیز مطمئن مباش
فرمان خوب ده تا بهره خوب یابی
بیگناه باش تا بیم نداشته باشی
سپاس دار باش تا لایق نیكی باشی
با مردم یگانه باش تا محرم و مشهور شوی
راستگو باش تا استقامت داشته باشی
متواضع باش تا دوست بسیار داشته باشی
دوست بسیار داشته باش تا معروف باشی
معروف باش تا زندگانی به نیكی گذرانی
دوستدار دین باش تا پاك و راست گردی
مطابق وجدان خود رفتار كن كه بهشتی شوی
سخی و جوانمرد باش تا آسمانی باشی
روح خود را به خشم و كین آلوده مساز
هرگز ترشرو و بدخو مباش
در انجمن نزد مرد نادان منشین كه تو را نادان ندانند.

نویسنده: حامد شیرزاد - ۱۳٩٠/٦/۱۸

مهر,ایزد هماره بیدار و نیرومند استو برای یاری کردن راستگویان و بر انداختن دردغگویان و پیمان شکنان در تکاپوست.مهر از برای محافظت عهد وپیمان و میثاق مردم گماشته شده است.از این رو فرشته ...

فروردین
فروردین نام نخستین ماه و فصل بهار و روز نوزدهم هر ماه در گاه شماری اعتدالی خورشیدی است.در اوستا و پارسی باستان فرورتینام,در پهلوی فرورتین و در فارسی فروردین گفته شده که به معنای فروردهای پاکان و فروهرهای ایرانیان است.بنا به عقیده پیشینیان,ده روز پیش از اغاز هر سال فروهر در گذشتگان که با روان و وجدان از تن جدا گشته,برای سرکشی خان و مان دیرین خود فرود می آیند و ده شبانه روز روی زمین به سر می‌برند. به مناسبت فرود آمدن فروهرهای نیکان,هنگام نوروز را جشن فروردین خوانده اند. فروهران در ده روز آخر سال بر زمین هستند و بامداد نوروز پیش از بر آمدن آفتاب,به دنیای دیگر می‌روند.
اردیبهشت
اردیبهشت نام دومین ماه سال و روز دوم هر ماه در گاهشماری اعتدالی خورشیدی است. در اوستا اشاوهیشتا و در پهلوی اشاوهیشت و در فارسی اردیبهشت گفته شده که کلمه ای است مرکب از دو جزء:
جزء اول((اشا))از جمله لغاتی است که معنی آن بسیار منبسط است,راستی و درستی,تقدس,قانون و آئین ایزدی,پاکی....و بسیار هم در اوستا به کار برده شده است.جزء دیگر این کلمه که واژه ((وهیشت))باشد. صفت عالی است به معنای بهترین,بهشت فارسی به معنی فردوس از همین کلمه است.در مجموع این کلمه به بهترین راستی و درستی است. در عالم روحانی نماینده صفت راستی و پاکی و تقدس اهورامزداست و در عالم مادی نگهبانی کلیه آتش های روی زمین به او سپرده شده است. در معنی ترکیب لغت اردیبهشت((مانند بهشت))هم آمده است.
خرداد
خرداد نام سومین ماه سال و روز ششم در گاهشمار اعتدالی خورشیدی است. در اوستا و پارسی باستان هئوروتات ,در پهلوی خردات و در فارسی خورداد یا خرداد گفته شده که کلمه ای است مرکب از دو جزء: جزء هئوروه که صفت است به معنای رسا.,همه,درست,و کامل.دوم تات که پسوند است برای اسم مونث,بنابراین هئوروتات به معنای کمال و رسایی است.ایزدان تیرو باد و فروردین از همکاران خرداد می‌باشند. خرداد نماینده رسایی و کمال اهورامزداست و در گیتی به نگهبانی آب گماشته شده است.
تیر
تیر نام چهارمین ماه سال و روز سیزدهم هر ماه گاهشماری اعتدالی خورشیدی است. در اوستا تیشریه,در پهلوی تیشتر و در فارسی صورت تغییر یافته آن یعنی تیر گفته شده که یکی از ایزدان است و به ستاره شعرای یمانی اطلاق می‌شود.فرشته مزبور نگهبان باران است و به کوشش او زمین پاک ,از باران بهره مند می‌شود و کشتزارها سیراب می‌گردد. تیشتر رادر زبانهای اروپایی سیریوس خوانده اند.هر گاه تیشتر از اسمان سر بزند و بدرخشد مژده ریزش باران می‌دهد. این کلمه را نباید با واژه عربی به معنی سهم اشتباه کرد.
مرداد
امرداد نام پنجمین ماه سال و روز هفتم هر ماه در گاهشماری اعتدالی خورشیدی است. در اوستا امرتات ,در پهلوی امرداد و در فارسی امرداد گفته شده که کلمه ای است مرکب از سه جزء:
اول((ا))ادات نفی به معنی نه,دوم((مرتا)) به معنی مردنی,نیست و نابود شدنی و سوم تات که پسوند و دال بر مونث است. بنابر این امرداد یعنی بی مرگی و آسیب ندیدنی یا جاودانی. پس واژه ((مرداد))به غلط استعمال می‌شود.در ادبیات مزدیسنا امرداد یکی از امشاسپندان است که نگهبانی نباتات با اوست. در مزدیسنا شخص باید به صفات مشخصه پنج امشاسپند دیگر که عبارتند از :
نیک اندیشی,صلح و سازش,راستی و درستی,فروتنی و محبت به همنوع,تامین اسایش و امنیت بشر مجهز باشد تا به کمال مطلوب همه که از خصایص امرداد است نایل گردد.
شهریور
شهریور نام ششمین ماه سال و روز چهارم هر ما در گاهشماری اعتدالی خورشیدی است. در اوستا خشتروئیریه,در پهلوی شتریور و در فارسی شهریور می‌دانند. کلمه ای است مرکب از دو جزء:خشتر که در اوستا و پارسی باستان و سانسکریت به معنی کشور و پادشاهی است و جزء دوم صفت است از ور به معنی برتری دادن وئیریه یعنی برگزیده و آرزو شده و جمعا یعنی کشور منتخب یا پادشاهی برگزیده . این ترکیب بارها در اوستا به معنی بهشت یا کشور آسمانی اهورامزدا آمده است. شهریور در جهان روحانی نماینده پادشاهی ایزدی و فر و اقتدار خداوندی است و در جهان مادی پاسبان فلزات .چون نگهبانی فلزات با اوستاو را دستگیر فقرا و ایزد رحم و مروت خوانده اند.روایت شده است شهریور آزرده و دلتنگ می‌شود از کسی که سیم و زر را بد به کار اندازد یا بگذارد که زنگ بزند.
مهر
در سانسکریت میترا ,در اوستا و پارسی میثر ,و در پهلوی میتر,و در فارسی مهر گفته می‌شود. که از ریشه سانسکریت آمده به معنی پیوستن. اغلب خاورشناسان معنی اصلی مهر را واسطه و میانجی ذکر کرده اند.مهر واسطه است میان آفریدگار و آفریدگان.میثره در سانسکریت به معنی دوستی و پروردگار و روشنایی و فروغ است و در اوستا فرشته روشنایی و پاسبان راستی و پیمان است.مهر,ایزد هماره بیدار و نیرومند استو برای یاری کردن راستگویان و بر انداختن دردغگویان و پیمان شکنان در تکاپوست.مهر از برای محافظت عهد وپیمان و میثاق مردم گماشته شده است.از این رو فرشته فروغ و روشنایی نیز هست که هیچ چیز ار او پوشیده نمی‌ماند.برای انکه از عهده نگهبانی بر آید اهورامزدا به او هزار گوش و ده هزار چشم داده است.مقام مهر در بالای کوه ((هرا))است,انجایی که نه روز است و نه شب ,نه گرم است و نه سرد,نه ناخوشی و نه کثافت .مهر از آنجا بر ممالک آریایی نگران است.این آرامگاه خود به پهنای کره زمین است یعنی مهر در همه جا حاضر است و با شنیدن آوای ستمدیدگان آگاه گشته به یاری آنان می‌شتابد.
آیین مهر در دین مسیح نیز مشهود است.ایزد مهر در اصل بجز ایزد خورشید بوده است اما بعدها آندو را یکی دانسته اند.مورخان یونانی مهر را به نام میترس یاد کرده اند و دکر کرده اند که ایرانیان خورشید را به اسم ((میترس))می‌ستایند.از این خبر پیداست که در یک قرن پیش از میلاد مسیح آندو با یکدیگر مخلوط شده اند.نگهبانی ماه هفتم و روز شانزدهم هر ماه را به عهده ایزد مهر است.
آبان
در اوستا آپ در پارسی باستان آپی و در فارسی آب گفته می‌شود.در اوستا بارها ((آپ))به معنی فرشته نگهبان آب استعمال شده و همه جا به صیغه جمع آمده است.نام ماه هشتم از سال خورشیدی و نام روز دهم از هر ماه را,آبان می دانند.ایزد آبان موکل بر آهن است و تدبیر امور و مصالح ماه به او تعلق دارد.به سبب آنکه((زو))که یکی از پادشاهان ایران بود در این روز با افراسیاب جنگ کرده ,او را شکست داده,تعاقب نمود و از ملک خویش بیرون کرد, ایرانیان این روز را جشن می گیرند,دیگر آنکه چون مدت هشت سال در ایران باران نبارید مردم بسیار تلف گردید و بعضی به ملک دیگر رفتند. عاقبت در همین روز باران شروع به باریدن کرد و بنابراین ایرانیان این روز را جشن کنند. آفتاب در این ماه در برج عقرب یا کژدم قرار می‌گیرد.
آذر
در اوستا آتر ,آثر,در پارسی باستان آتر,در پهلوی آتر,و در فارسی آذر می‌گویند. آذر فرشته نگهبان آتش و یکی از بزرگترین ایزدان است.آریائیان(هندوان و ایزدان)بیش از دیگر اقوام به عنصر آتش اهمیت می دادند.ایزد آذر نزد هندوان ,آگنی خولنده شده و در ((ودا)) (کتاب کهن و مقدس هندوان)از خدایان بزرگ به شمار رفته است. آفت اب در این ماه در برج قوس یا کماندار قرار می گیرد.
دی
در اوستا داثوش یا دادها به معنی آفریننده ,دادار و آفریدگار است و غالبا صفت اهورامزدا است و آن از مصدر ((دا)) به معنی دادن و افریدن است.در خود اوستا صفت دثوش(=دی)برای تعیین دهمین ماه استعمال شده است. در میان سی و روز ماه,روزهای هشتم و بیست و سوم به دی(آفریدگار,دثوش)موسوم است. برای اینکه سه روز موسوم به ((دی))با هم اشتباه نشوند نام هر یک را به نام روز بعد می‌پیوندند. مثلا روز هشتم را ((دی باز)) و روز پانزدهم را ((دی بمهر))و....دی نام ملکی است که تدبیر امور و مصالح روز و ماه دی به او تعلق دارد.
بهمن
در اوستا وهومنه ,در پهلوی وهومن,در فارسی وهمن یا بهمن گفته شده که کلمه ای است مرکب از دو جزء: ((وهو))به معنی خوب و نیک و ((مند))از ریشه من به معنی منش:پس یعنی بهمنش,نیک اندیش,نیک نهاد.نخستین آفریده اهورامزدا است و یکی از بزرگترین ایزدان مزدیسنا. در عالم روحانی مظهر اندیشه نیک و خرد و توانایی خداوند است. انسان را از عقل و تدبیر بهره بخشید تا او را به آفریدگار نزدیک کند.یکی از وظایف بهمن این است که به گفتار نیک را تعلیم می دهد و از هرزه گویی باز می‌دارد.خروس که از مرغکان مقدس به شمار می‌رود و در سپیده دم با بانگ خویش دیو ظلمت را رانده ,مردم را به برخاستن و عبادت و کشت و کار می‌خواند,ویژه بهمن است.همچنین لباس سفید هم از آن وهمن است. همه جانوران سودمند به حمایت بهمن سپرده شده اند و کشتار در بهمن روز منع شده است. بنا به نوشته ابوریحان بیرونی جانوران سودمند به حمایت بهمن سپرده شده اند و کشتار در بهمن روز منع شده است.بهمن اسم گیاهی است که به ویژه در جشن بهمنجه خورده می‌شود.و در طب نیز این گیاه معروف است.
اسفند
دراوستا اسپنتا آرمیتی,در پهلوی اسپندر,در فارسی سپندار مذ,سفندارمذ,اسفندارمذ,و گاه به تخفیف سپندار و اسفند گفته شده که کلمه ای است مرکب از دو جزء: سپند,که صفت است به معنی پاک و مقدس,یا ارمئتی هم مرکب از دو جزء: اول آرم که قید است به معنی درست,شاید و بجا.دوم متی از مصدر من به من معنی اندیشیدن . بنابراین ارمتی به معنی فروتنی,بردباری و سازگاری است و سپنته آرمتی به معنی بردباری و فروتنی مقدس است.در پهلوی آن را خرد و کامل ترجمه کرده اند.سپندارمذ یکی از امشاسپندان است که مونث و دختر اهورامزدا خوانده شده است.وی موظف است که همواره زمین را خرم ,آباد,پاک و بارور نگه دارد,هر که به کشت و کار بپردازد و خاکی را آباد کند خشنودی اسپندارمذ را فراهم کرده است و آسایش در روی زمین سپرده به دست اوست و خود زمین نیز نماینده این ایزد بردبار و شکیباست و مخصوصا مظهر وفا و اطاعت و صلح و سازش است .بیدمشک گل مخصوص سپندارمذ می‌باشد

نویسنده: حامد شیرزاد - ۱۳٩٠/٦/۱۸

مهر,ایزد هماره بیدار و نیرومند استو برای یاری کردن راستگویان و بر انداختن دردغگویان و پیمان شکنان در تکاپوست.مهر از برای محافظت عهد وپیمان و میثاق مردم گماشته شده است.از این رو فرشته ...

فروردین
فروردین نام نخستین ماه و فصل بهار و روز نوزدهم هر ماه در گاه شماری اعتدالی خورشیدی است.در اوستا و پارسی باستان فرورتینام,در پهلوی فرورتین و در فارسی فروردین گفته شده که به معنای فروردهای پاکان و فروهرهای ایرانیان است.بنا به عقیده پیشینیان,ده روز پیش از اغاز هر سال فروهر در گذشتگان که با روان و وجدان از تن جدا گشته,برای سرکشی خان و مان دیرین خود فرود می آیند و ده شبانه روز روی زمین به سر می‌برند. به مناسبت فرود آمدن فروهرهای نیکان,هنگام نوروز را جشن فروردین خوانده اند. فروهران در ده روز آخر سال بر زمین هستند و بامداد نوروز پیش از بر آمدن آفتاب,به دنیای دیگر می‌روند.
اردیبهشت
اردیبهشت نام دومین ماه سال و روز دوم هر ماه در گاهشماری اعتدالی خورشیدی است. در اوستا اشاوهیشتا و در پهلوی اشاوهیشت و در فارسی اردیبهشت گفته شده که کلمه ای است مرکب از دو جزء:
جزء اول((اشا))از جمله لغاتی است که معنی آن بسیار منبسط است,راستی و درستی,تقدس,قانون و آئین ایزدی,پاکی....و بسیار هم در اوستا به کار برده شده است.جزء دیگر این کلمه که واژه ((وهیشت))باشد. صفت عالی است به معنای بهترین,بهشت فارسی به معنی فردوس از همین کلمه است.در مجموع این کلمه به بهترین راستی و درستی است. در عالم روحانی نماینده صفت راستی و پاکی و تقدس اهورامزداست و در عالم مادی نگهبانی کلیه آتش های روی زمین به او سپرده شده است. در معنی ترکیب لغت اردیبهشت((مانند بهشت))هم آمده است.
خرداد
خرداد نام سومین ماه سال و روز ششم در گاهشمار اعتدالی خورشیدی است. در اوستا و پارسی باستان هئوروتات ,در پهلوی خردات و در فارسی خورداد یا خرداد گفته شده که کلمه ای است مرکب از دو جزء: جزء هئوروه که صفت است به معنای رسا.,همه,درست,و کامل.دوم تات که پسوند است برای اسم مونث,بنابراین هئوروتات به معنای کمال و رسایی است.ایزدان تیرو باد و فروردین از همکاران خرداد می‌باشند. خرداد نماینده رسایی و کمال اهورامزداست و در گیتی به نگهبانی آب گماشته شده است.
تیر
تیر نام چهارمین ماه سال و روز سیزدهم هر ماه گاهشماری اعتدالی خورشیدی است. در اوستا تیشریه,در پهلوی تیشتر و در فارسی صورت تغییر یافته آن یعنی تیر گفته شده که یکی از ایزدان است و به ستاره شعرای یمانی اطلاق می‌شود.فرشته مزبور نگهبان باران است و به کوشش او زمین پاک ,از باران بهره مند می‌شود و کشتزارها سیراب می‌گردد. تیشتر رادر زبانهای اروپایی سیریوس خوانده اند.هر گاه تیشتر از اسمان سر بزند و بدرخشد مژده ریزش باران می‌دهد. این کلمه را نباید با واژه عربی به معنی سهم اشتباه کرد.
مرداد
امرداد نام پنجمین ماه سال و روز هفتم هر ماه در گاهشماری اعتدالی خورشیدی است. در اوستا امرتات ,در پهلوی امرداد و در فارسی امرداد گفته شده که کلمه ای است مرکب از سه جزء:
اول((ا))ادات نفی به معنی نه,دوم((مرتا)) به معنی مردنی,نیست و نابود شدنی و سوم تات که پسوند و دال بر مونث است. بنابر این امرداد یعنی بی مرگی و آسیب ندیدنی یا جاودانی. پس واژه ((مرداد))به غلط استعمال می‌شود.در ادبیات مزدیسنا امرداد یکی از امشاسپندان است که نگهبانی نباتات با اوست. در مزدیسنا شخص باید به صفات مشخصه پنج امشاسپند دیگر که عبارتند از :
نیک اندیشی,صلح و سازش,راستی و درستی,فروتنی و محبت به همنوع,تامین اسایش و امنیت بشر مجهز باشد تا به کمال مطلوب همه که از خصایص امرداد است نایل گردد.
شهریور
شهریور نام ششمین ماه سال و روز چهارم هر ما در گاهشماری اعتدالی خورشیدی است. در اوستا خشتروئیریه,در پهلوی شتریور و در فارسی شهریور می‌دانند. کلمه ای است مرکب از دو جزء:خشتر که در اوستا و پارسی باستان و سانسکریت به معنی کشور و پادشاهی است و جزء دوم صفت است از ور به معنی برتری دادن وئیریه یعنی برگزیده و آرزو شده و جمعا یعنی کشور منتخب یا پادشاهی برگزیده . این ترکیب بارها در اوستا به معنی بهشت یا کشور آسمانی اهورامزدا آمده است. شهریور در جهان روحانی نماینده پادشاهی ایزدی و فر و اقتدار خداوندی است و در جهان مادی پاسبان فلزات .چون نگهبانی فلزات با اوستاو را دستگیر فقرا و ایزد رحم و مروت خوانده اند.روایت شده است شهریور آزرده و دلتنگ می‌شود از کسی که سیم و زر را بد به کار اندازد یا بگذارد که زنگ بزند.
مهر
در سانسکریت میترا ,در اوستا و پارسی میثر ,و در پهلوی میتر,و در فارسی مهر گفته می‌شود. که از ریشه سانسکریت آمده به معنی پیوستن. اغلب خاورشناسان معنی اصلی مهر را واسطه و میانجی ذکر کرده اند.مهر واسطه است میان آفریدگار و آفریدگان.میثره در سانسکریت به معنی دوستی و پروردگار و روشنایی و فروغ است و در اوستا فرشته روشنایی و پاسبان راستی و پیمان است.مهر,ایزد هماره بیدار و نیرومند استو برای یاری کردن راستگویان و بر انداختن دردغگویان و پیمان شکنان در تکاپوست.مهر از برای محافظت عهد وپیمان و میثاق مردم گماشته شده است.از این رو فرشته فروغ و روشنایی نیز هست که هیچ چیز ار او پوشیده نمی‌ماند.برای انکه از عهده نگهبانی بر آید اهورامزدا به او هزار گوش و ده هزار چشم داده است.مقام مهر در بالای کوه ((هرا))است,انجایی که نه روز است و نه شب ,نه گرم است و نه سرد,نه ناخوشی و نه کثافت .مهر از آنجا بر ممالک آریایی نگران است.این آرامگاه خود به پهنای کره زمین است یعنی مهر در همه جا حاضر است و با شنیدن آوای ستمدیدگان آگاه گشته به یاری آنان می‌شتابد.
آیین مهر در دین مسیح نیز مشهود است.ایزد مهر در اصل بجز ایزد خورشید بوده است اما بعدها آندو را یکی دانسته اند.مورخان یونانی مهر را به نام میترس یاد کرده اند و دکر کرده اند که ایرانیان خورشید را به اسم ((میترس))می‌ستایند.از این خبر پیداست که در یک قرن پیش از میلاد مسیح آندو با یکدیگر مخلوط شده اند.نگهبانی ماه هفتم و روز شانزدهم هر ماه را به عهده ایزد مهر است.
آبان
در اوستا آپ در پارسی باستان آپی و در فارسی آب گفته می‌شود.در اوستا بارها ((آپ))به معنی فرشته نگهبان آب استعمال شده و همه جا به صیغه جمع آمده است.نام ماه هشتم از سال خورشیدی و نام روز دهم از هر ماه را,آبان می دانند.ایزد آبان موکل بر آهن است و تدبیر امور و مصالح ماه به او تعلق دارد.به سبب آنکه((زو))که یکی از پادشاهان ایران بود در این روز با افراسیاب جنگ کرده ,او را شکست داده,تعاقب نمود و از ملک خویش بیرون کرد, ایرانیان این روز را جشن می گیرند,دیگر آنکه چون مدت هشت سال در ایران باران نبارید مردم بسیار تلف گردید و بعضی به ملک دیگر رفتند. عاقبت در همین روز باران شروع به باریدن کرد و بنابراین ایرانیان این روز را جشن کنند. آفتاب در این ماه در برج عقرب یا کژدم قرار می‌گیرد.
آذر
در اوستا آتر ,آثر,در پارسی باستان آتر,در پهلوی آتر,و در فارسی آذر می‌گویند. آذر فرشته نگهبان آتش و یکی از بزرگترین ایزدان است.آریائیان(هندوان و ایزدان)بیش از دیگر اقوام به عنصر آتش اهمیت می دادند.ایزد آذر نزد هندوان ,آگنی خولنده شده و در ((ودا)) (کتاب کهن و مقدس هندوان)از خدایان بزرگ به شمار رفته است. آفت اب در این ماه در برج قوس یا کماندار قرار می گیرد.
دی
در اوستا داثوش یا دادها به معنی آفریننده ,دادار و آفریدگار است و غالبا صفت اهورامزدا است و آن از مصدر ((دا)) به معنی دادن و افریدن است.در خود اوستا صفت دثوش(=دی)برای تعیین دهمین ماه استعمال شده است. در میان سی و روز ماه,روزهای هشتم و بیست و سوم به دی(آفریدگار,دثوش)موسوم است. برای اینکه سه روز موسوم به ((دی))با هم اشتباه نشوند نام هر یک را به نام روز بعد می‌پیوندند. مثلا روز هشتم را ((دی باز)) و روز پانزدهم را ((دی بمهر))و....دی نام ملکی است که تدبیر امور و مصالح روز و ماه دی به او تعلق دارد.
بهمن
در اوستا وهومنه ,در پهلوی وهومن,در فارسی وهمن یا بهمن گفته شده که کلمه ای است مرکب از دو جزء: ((وهو))به معنی خوب و نیک و ((مند))از ریشه من به معنی منش:پس یعنی بهمنش,نیک اندیش,نیک نهاد.نخستین آفریده اهورامزدا است و یکی از بزرگترین ایزدان مزدیسنا. در عالم روحانی مظهر اندیشه نیک و خرد و توانایی خداوند است. انسان را از عقل و تدبیر بهره بخشید تا او را به آفریدگار نزدیک کند.یکی از وظایف بهمن این است که به گفتار نیک را تعلیم می دهد و از هرزه گویی باز می‌دارد.خروس که از مرغکان مقدس به شمار می‌رود و در سپیده دم با بانگ خویش دیو ظلمت را رانده ,مردم را به برخاستن و عبادت و کشت و کار می‌خواند,ویژه بهمن است.همچنین لباس سفید هم از آن وهمن است. همه جانوران سودمند به حمایت بهمن سپرده شده اند و کشتار در بهمن روز منع شده است. بنا به نوشته ابوریحان بیرونی جانوران سودمند به حمایت بهمن سپرده شده اند و کشتار در بهمن روز منع شده است.بهمن اسم گیاهی است که به ویژه در جشن بهمنجه خورده می‌شود.و در طب نیز این گیاه معروف است.
اسفند
دراوستا اسپنتا آرمیتی,در پهلوی اسپندر,در فارسی سپندار مذ,سفندارمذ,اسفندارمذ,و گاه به تخفیف سپندار و اسفند گفته شده که کلمه ای است مرکب از دو جزء: سپند,که صفت است به معنی پاک و مقدس,یا ارمئتی هم مرکب از دو جزء: اول آرم که قید است به معنی درست,شاید و بجا.دوم متی از مصدر من به من معنی اندیشیدن . بنابراین ارمتی به معنی فروتنی,بردباری و سازگاری است و سپنته آرمتی به معنی بردباری و فروتنی مقدس است.در پهلوی آن را خرد و کامل ترجمه کرده اند.سپندارمذ یکی از امشاسپندان است که مونث و دختر اهورامزدا خوانده شده است.وی موظف است که همواره زمین را خرم ,آباد,پاک و بارور نگه دارد,هر که به کشت و کار بپردازد و خاکی را آباد کند خشنودی اسپندارمذ را فراهم کرده است و آسایش در روی زمین سپرده به دست اوست و خود زمین نیز نماینده این ایزد بردبار و شکیباست و مخصوصا مظهر وفا و اطاعت و صلح و سازش است .بیدمشک گل مخصوص سپندارمذ می‌باشد

نویسنده: حامد شیرزاد - ۱۳٩٠/٦/۱۸

اگر دروغ رنگ داشت؛
هر روز شايد؛
ده ها رنگين کمان، در دهان ما نطفه مي بست..
و بيرنگي، کمياب ترين چيزها بود..
اگر شکستن قلب و غرور، صدا داشت؛
عاشقان، سکوت شب را ويران ميکردند..
اگر به راستي، خواستن، توانستن بود؛
محال نبود وصال!
و عاشقان که هميشه خواهانند؛
هميشه مي توانستند تنها نباشند..
اگر گناه وزن داشت؛
هيچ کس را توان آن نبود که قدمي بردارد؛
تو از کوله بار سنگين خويش ناله ميکردي..
و من شايد؛ کمر شکسته ترين بودم..
اگر غرور نبود؛
چشمهايمان به جاي لبهايمان سخن نميگفتند؛
و ما کلام محبت را در ميان نگاه‌هاي گهگاهمان،
جستجو نمي کرديم..
اگر ديوار نبود؛ نزديک تر بوديم؛
با اولين خميازه به خواب مي رفتيم؛
و هر عادت مکرر را در ميان ۲۴ زندان، حبس نمي کرديم..
اگر خواب حقيقت داشت؛
هميشه خواب بوديم..
هيچ رنجي، بدون گنج نبود؛
ولي گنج ها شايد،
بدون رنج بودند..
اگر همه ثروت داشتند؛
دل ها، سکه ها را بيش از خدا نمي پرستيدند..
و يک نفر در کنار خيابان خواب گندم نمي ديد؛
تا ديگران از سر جوانمردي؛
بي ارزش ترين سکه هاشان را نثار او کنند..
اما بي گمان، صفا و سادگي مي مرد،
اگر همه ثروت داشتند..
اگر مرگ نبود؛
همه کافر بودند؛
و زندگي، بي ارزشترين کالا بود..
ترس نبود؛ زيبايي نبود؛ و خوبي هم شايد..
اگر عشق نبود؛
به کدامين بهانه مي گريستيم و مي خنديديم؟
کدام لحظه ي ناياب را انديشه ميکرديم؟
و چگونه عبور روزهاي تلخ را تاب مي آورديم؟
آري... بي گمان، پيش از اينها مرده بوديم ....
اگر عشق نبود؛
اگر کينه نبود؛
قلبها تمامي حجم خود را در اختيار عشق ميگذاشتند..
اگر خداوند؛ يک روز آرزوي انسان را برآورده ميکرد،
من بي گمان،
دوباره ديدن تو را آرزو ميکردم و تو نيز
هرگز نديدن مرا..
آنگاه نميدانم،
به راستي خداوند، کداميک را مي پذيرفت؟
دکتر شريعتي

نویسنده: حامد شیرزاد - ۱۳٩٠/٦/۱۸

سؤال: چرا قانون اجازه نمیده که یک مرد دو همسر اختیار کنه؟
جواب: چون بر طبق قانون نمی توان یک نفر را بخاطر یک گناه دو بار تنبیه کرد
::::::::::::::::::::::::::::::

مرد: راهی برای زندگی طولانی وجود داره؟
دکتر: زن بگیر
مرد: کمکی می کنه؟
دکتر: نه، ولی دیگه هیچوقت فکر عمر طولانی از سرت نمی گذره
::::::::::::::::::::::::::::::

چرا زن و شوهر در هنگام عقد دست یکدیگر رو می گیرن؟
این فقط یک رسمه. مثل دو بوکسور که قبل از مسابقه با هم دست میدن
::::::::::::::::::::::::::::::

زن: عزیزم امروز سالگرد ازدواج ماست. دوست داری چکار کنیم؟
مرد بیا 2 دقیقه رو در سکوت بگذرونیم
::::::::::::::::::::::::::::::

خیلی مسخره ست که مردم درباره عشق و ازدواج بحث می کنن.
درست مثل این می مونه که از کسی بپرسی خودکشی براش بهتره یا اینکه بکشنش
::::::::::::::::::::::::::::::

قبل از ازدواج مرد تمام شب رو بیدار می مونه و در مورد چیزی که زن گفته فکر می کنه
بعد از ازدواج قبل از اینکه حرفت تمام بشه خوابش می بره
::::::::::::::::::::::::::::::

راهی سریعتر از نقل و انتقال پول بوسیله سیستم الکترونیک هم وجود داره. بهش میگن ازدواج
::::::::::::::::::::::::::::::

دوست دختر مثل شکولات می مونه. در هر زمان خوشمزه ست
معشوقه مثل پیتزا می مونه.هفته ای چند بار می خوری
شوهر مثل برنج دال می مونه. وقتی چیز دیگه ای وجود نداره می خوری
::::::::::::::::::::::::::::::

تلگرافی بدست مرد رسید که نوشته بود، زنت مرده. خاکش کنیم یا بسوزونیم؟
مرد جواب داد، ریسک نکنید. اول بسوزونید و ک بعد خاکسترش رو خاک کنید

::::::::::::::::::::::::::::::

مرد با حالت حق بجانب: کتابی به نام "مرد، ارباب زن" دارید؟
دختر فروشنده: قسمت داستان های خیالی اون طرفه آقا
::::::::::::::::::::::::::::::

مردی بود که به زنی گفت اونقدر دوستت دارم که بخاطر تو حاضرم به جهنم هم برم.
آنها ازدواج کردند و مرد حالا در جهنم زندگی می کنه
::::::::::::::::::::::::::::::

حقیقت زندگی: یک زن تو رو گریان بدنیا میاره و زن دیگه کاری می کنه که تا آخر عمرت گریه کنی

نویسنده: حامد شیرزاد - ۱۳٩٠/٦/۱۸

ر روزگاري دور حدود قرن پانزدهم ميلادي، در روستايي نزديك نورنبرگ آلمان يك خانواده پر جمعيت 10 نفره زندگي مي كردند. شغل پدر خانواده كفاف زندگي آنها را نمي داد براي همين او شبانه روزي كار مي كرد تا همسر و فرزندانش احساس كمبود نكنند. در بين فرزندان آنها دو پسر دوقلو بودند به نامهاي آلبرت و آبريش. آنها علايق يكساني هم داشتند و دوست داشتند در آينده نقاش يا مجسمه ساز شوند. آنها آكادمي هنر سوئد را براي تحصيل خود انتخاب كرده بودند. سالها گذشت و آنها به سن دانشگاه رسيدند. اما پدر قادر به پرداخت هزينه تحصيل هردوي آنها بطور همزمان نبود. براي همين قرار شد كه قرعه كشي كنند و نفر برنده به سوئد رود و نفر بازنده با كار در معدن كمك خرج تحصيل برادرش باشد. قرعه به نام آبريش افتاد و او به سوئد رفت وبه تحصيل در رشته نقاشي پرداخت. آلبرت هم در معدن كار مي كرد. 4 سال گذشت و حالا آبريش يك نقاش معروف شده بود. او با خوشحالي به خانه بازگشت و از آلبرت خواست تا به سوئد برود. اما دستهاي آلبرت در اثر كار در معدن خراب و ضخيم شده و انگشتانش از حالت طبيعي خارج شده بودند. او گفت: من ديگر با اين دستها قادر به نقاشي نيستم اما دستهاي تو دستهاي من هم هست. مهم اين است تو به آرزويت رسيدي. آبريش اشك ريخت و برادرش را در آغوش گرفت. برادري كه آينده اش را فدايش كرده بود. سالها گذشت و نام آبريش دورر بعنوان بهترين نقاش رنسانس در همه دنيا پخش شد. اما ازميان همه آثارش يك نقاشي بسيار زيبا وجود دارد كه آن را از روي دستهاي برادرش آلبرت كشيده و به او هديه كرده است. يك شاهكار هنري معروف به نام "دستان بهشتي

نویسنده: حامد شیرزاد - ۱۳٩٠/٦/۱۸

ادیسون در سنین پیری پس از کشف لامپ، یکی از ثروتمندان آمریکا به شمار میرفت و درآمد سرشارش را تمام و کمال در آزمایشگاه مجهزش که ساختمان بزرگی بود هزینه می کرد… این آزمایشگاه، بزرگترین عشق پیرمرد بود. هر روز اختراعی جدید در آن شکل می گرفت تا آماده بهینه سازی و ورود به بازار شود.
در همین روزها بود که نیمه های شب از اداره آتش نشانی به پسر ادیسون اطلاع دادند، آزمایشگاه پدرش در آتش می سوزد و حقیقتا کاری از دست کسی بر نمی آید و تمام تلاش ماموان فقط برای جلوگیری از گسترش آتش به سایر ساختمانها است! آنها تقاضا داشتند که موضوع به نحو قابل قبولی به اطلاع پیرمرد رسانده شود…
پسر با خود اندیشید که احتمالا پیرمرد با شنیدن این خبر سکته می کند و لذا از بیدار کردن او منصرف شد و خودش را به محل حادثه رساند و با کمال تعجب دید که پیرمرد در مقابل ساختمان آزمایشگاه روی یک صندلی نشسته است و سوختن حاصل تمام عمرش را نظاره می کند!!!
پسر تصمیم گرفت جلو نرود و پدر را آزار ندهد. او می اندیشید که پدر در بدترین شرایط عمرش بسر می برد.
ناگهان پدر سرش را برگرداند و پسر را دید و با صدای بلند و سر شار از شادی گفت: پسر تو اینجایی؟ می بینی چقدر زیباست؟!! رنگ آمیزی شعله ها را می بینی؟!! حیرت آور است!!! من فکر می کنم که آن شعله های بنفش به علت سوختن گوگرد در کنار فسفر به وجود آمده است! وای! خدای من، خیلی زیباست! کاش مادرت هم اینجا بود و این منظره زیبا را می دید. کمتر کسی در طول عمرش امکان دیدن چنین منظره زیبایی را خواهد داشت! نظر تو چیست پسرم؟!! پسر حیران و گیج جواب داد: پدر تمام زندگیت در آتش می سوزد و تو از زیبایی رنگ شعله ها صحبت می کنی؟!!!!!! چطور میتوانی؟! من تمام بدنم می لرزد و تو خونسرد نشسته ای؟!
پدر گفت: پسرم از دست من و تو که کاری بر نمی آید. مامورین هم که تمام تلاششان را می کنند. در این لحظه بهترین کار لذت بردن از منظره ایست که دیگر تکرار نخواهد شد…! در مورد آزمایشگاه و باز سازی یا نو سازی آن فردا فکر می کنیم! الآن موقع این کار نیست! به شعله های زیبا نگاه کن که دیگر چنین امکانی را نخواهی داشت!!
توماس آلوا ادیسون سال بعد مجددا در آزمایشگاه جدیدش مشغول کار بود و همان سال یکی از بزرگترین اختراع بشریت یعنی ضبط صدا را تقدیم جهانیان نمود. آری او گرامافون را درست یک سال پس از آن واقعه اختراع کرد.

نویسنده: حامد شیرزاد - ۱۳٩٠/٦/۱۸

نگاه مرد به سالگرد ازدواج مثل نگاه گوسفند می مونه به عید قربان

لیلی شدم مجنون شدی ، شیرین شدم فرهاد شدی ، حوا شدم بعید میدونم آدم بشی .

می دونید سریعترین راه به چنگ آوردن قلب یک مرد چیه ؟ پاره کردن سینه اش با یک کارد آشپزخانه

مواد لازم برای درست کردن مرد:مواد خود را حرام نکنید………مرد ها درست شدنی نیستند

دقت کردید که همه چیزهای خوب خانم هستند: خورشید خانم، پروانه خانم، مهتاب خانم!
اما همه چیزهای بد آقا هستند: آقا دزده، آقا گاوه، آقا گرگه!!!

چرا روان درمانی مردها کمتر از زنها طول میکشه؟
معمولا” باید در روان درمانی به دوران کودکی بازگشت و مردها همیشه در همون دوران به سر می برند

آیا می دانید که تفاوت پیر دختر با پیر پسر چیست؟ اولی موفق نشده ازدواج کنه ولی دومی موفق شده ازدواج نکنه

قانون دوم نیوتن: عشق در پسر ها هرگز از بین نمی رود، بلکه از دختری به دختر دیگر انتقال می یابد

مردها مثل جای پارک (پارکینگ) هستن خوباشون که قبلا اشغال شده بقیشون که مونده یا کوچیک هست یا جلو در مردم

فرق باطری با مرد چیست؟ باطری اقلا یک قطب مثبت داره ولی مرد هیچ چیز مثبتی نداره

نویسنده: حامد شیرزاد - ۱۳٩٠/٦/۱۸

کودکی:مامانتو بیشتر دوست داری یا باباتو؟
مدرسه: معدلت چند شد؟
دانشجویی:درست کی تموم می‌شه؟
بعدر از درس:چرا ازدواج نمی‌کنی؟
یعد از ازدواج:چرا بچه دار نمیشین؟
بعد از بچه:این بچه قیافه‌ش به کی رفته؟

نویسنده: حامد شیرزاد - ۱۳٩٠/٦/۱۸

قدیما هرکی روزه بود باید می رفت یه گوشه ای یه چیزی میخورد بقیه نبیننش الان هر کی روزه است باید بره یه گوشه مزاحم غذا خوردن بقیه نشه

رفتم تو سوپر ماركت ميگم يه آب معدني خنک بديد يارو ميپيچه لاي روزنامه ميده بهم، ميگم مگه ويسكيه؟ ميگه اين الان از ويسكي جرمش سنگین تره

یارو داره خطبه عقد میخونه بهم میگه وکیلم؟ پَـــــ نَ پَــــ تو این اوضاع بی شوهری سواله میکنییییییییی؟

یکی از دوستان می‌گفت: درسته ما روزه نمی‌گیریم. ولی دیگه اونقدر نامسلمون نیستیم که افطار هم نخوریم

رفتم توي دستشويي، با همه وجودم دارم زور مي زنم ب.....نم، يه دفه همه جا تاريك شد. مامانم داد زد: برقا رفت چيزي لازم نداري؟ گفتم خدا رو شكر. فكر كردم چشام پريدن بيرون از حدقه انقد زور زدم!!!! ـ

طرف اومده تو مترو با کلی آه و ناله که اینجام درد میکنه ، اونجام درد میکنه تا یه جا بهش بدن بشینه. یه جا بهش دادن نشسته بعد چند دقیقه که توجه ها نسبت بهش کم شده با کمال آرامش گوشی شو از جیبش در آورده " مار " بازی میکنه !!! ـ

مامانم پیاز سرخ میکنه بوی ماهی بره؛ بعد اسفند دود میکنه بوی پیاز بره؛ بعد پنجره باز میزاره بوی اسفند بره ! تازه کلی هم خوشحاله از این ابتکارش !

پسر عمم امتحان استخدامی داده بود، بعد چند وقت اومدن در خونشون تحقیقات. از مامانش پرسیدن پسرت نماز جمعه میره؟ گفت: آره به خدا، هرروز میره!

نویسنده: حامد شیرزاد - ۱۳٩٠/٦/۱۸

مردم اغلب بي انصاف, بي منطق و خود محورند ولي آنان را ببخش.
اگر مهربان باشي تو را به داشتن انگيزه هاي پنهان متهم مي کنند, ولي مهربان باش .
اگر موفق باشي دوستانی دروغين ودشمنانی حقيقي خواهي يافت, ولي موفق باش.
اگر شريف ودرستکار باشي فريبت مي دهند, ولي شريف و درستکار باش .
آنچه را در طول ساليان سال بنا نهاده اي شايد يک شبه ويران کنند, ولي سازنده باش .
اگر به شادماني و آرامش دست يابي حسادت مي کنند, ولي شادمان باش .
نيکي هاي درونت را فراموش مي کنند. ولي نيکوکار باش .
بهترين هاي خود را به دنيا ببخش حتي اگر هيچ گاه کافي نباشد ودر نهايت مي بيني

نویسنده: حامد شیرزاد - ۱۳٩٠/٦/۱۸

مگذار كه عشق ، به عادتِ دوست داشتن تبديل شود !
مگذار كه حتي آب دادنِ گلهاي باغچه ، به عادتِ آب دادنِ گلهاي باغچه بدل شود !
عشق ، عادت به دوست داشتن و سخت دوست داشتنِ ديگري نيست ،
پيوسته نو كردنِ خواستني ست كه خود پيوسته ، خواهانِ نو شدن است و ديگرگون شدن.
تازگي ، ذاتِ عشق است و طراوت ، بافتِ عشق . چگونه مي شود تازگي و طراوت را از عشق گرفت و عشق همچنان عشق بماند ؟
عشق، تن به فراموشي نمي سپارد ، مگر يك بار براي هميشه .
جامِ بلور ، تنها يك بار مي شكند . ميتوان شكسته اش را ، تكه هايش را ، نگه داشت .
اما شكسته هاي جام ،آن تكه هاي تيزِ برَنده ، ديگر جام نيست .
احتياط بايد كرد . همه چيز كهنه ميشود و اگر كمي كوتاهي كنيم ، عشق نيز .
بهانه ها جاي حسِ عاشقانه را خوب مي گيرند..........

متني از كتاب "يك عاشقانه آرام" اثر نادر ابراهيمي

نویسنده: حامد شیرزاد - ۱۳٩٠/٦/۱۸

اززشت رویی پرسیدند آنروزکه جمال پخش می کردند کجا بودی؟
گفت : در صف کمال
.  .  .
اگر کسی به تو لبخند نمی زند علت را در لبان بسته خود جستجو کن
.  .  .
مشکلی که با پول حل شود ، مشکل نیست ، هزینه است
.  .  .
همیشه رفیق پا برهنه ها باش ، چون هیچ ریگی به کفش شان نیست
.  .  .
با تمام فقر ، هرگز محبت را گدایی مکن
و با تمام ثروت هرگز عشق را خریداری نکن
.  .  .
هر کس ساز خودش را می زند، اما مهم شما هستید که به هر سازی نر قصید
.  .  .
مردی که کوه را از میان برداشت کسی بود که شروع به برداشتن سنگ ریزه ها کرد
.  .  .
شجاعت یعنی : بترس ، بلرز ، ولی یک قدم بردار
.  .  .
وقتی تنها شدی بدون که خدا همه رو بیرون کرده ، تا خودت باشی و خودش
.  .  .
یادت باشه که :
در زندگی یه روزی به عقب نگاه میکنی . به آنچه گریه دار بود می خندی
.  .  .
آدمی را آدمیت لازم است ، عود را گر بو نباشد ، هیزم است
.  .  .
کشتن گنجشک ها ، کرکس ها را ادب نمی کند
.  .  .
از دشمن خود یک بار بترس و از دوست خود هزار بار
.  .  .
فرق بین نبوغ و حماقت این است که نبوغ حدی دارد

نویسنده: حامد شیرزاد - ۱۳٩٠/٦/۱۸

اعتراف میکنم بچه که بودم همیشه دلم میخواست یجوری داداش کوچیکمو سر بنیس کنم!رفتم بقالی مرگ موش بگیرم آقاهه که میدونست چوس فسقل مشنگیم بجاش آرد بهم داد منم ریختم تو قابلمه نهار! سر سفره وقتی همه شروع کردن بخوردن یهو گریه م گرفت! با چشمای خیس تا ته غذامو خوردم که همه با هم بمیریم!!!!!!!
اعتراف میکنم تا سنه 13-12 سالگی تحت تاثیر حرفای مادربزرگم که خیلی تو قید وبند حجاب بود با روسری میشستم جلو تلویزیون مخصوصا از ایرج طهماسب خیلی خجالت میکشیدم زیاد میخندید فکر میکردم بهم نظر داره
اعتراف یكی از دوستان:مامان بزرگ خدا بیامرز ما تو 95 سالگی فوت کرد .صبح روزی که مامان بزرگم فوت کرده بود همه دور جنازش نشسته بودیم و همه داشتن گریه میکردن.. جمعیتم زیاد بود ... منو داداشمم تو بغل هم داشتیم گریه میکردیم .... اشک فراوون بود و خلاصه جو گریه بود ... یهو دختر خالم که تازه رسیده بود اومد تو حیاط و با جدیت داد کشید: مامان بزرگ زود رفتی ... یهو کل خونه رفت رو هوا ...حالا خندمون قطع نمیشد
وقتی پدرم روزنامه میخونه روزنامه رو وسط آسمون و زمین تو هوا جلوی صورتش نگه میداره، اعتراف میکنم بچه که بودم یواشکی میرفتم پشت روزنامه طوری که پدرم منو نبینه و با مشت چنان میکوبیدم وسط روزنامه ،پاره که میشد هیچ، عینکش می افتاد ، و بابا کل مطلب رو گم میکرد. کلاً پدرم 30ثانیه هنگ میکرد. بعد یک نگاه عاقل اندر صفیحی به من میکرد و حرص میخورد. اما هیچی بهم نمیگفت و من مانند خر کیف میکردم. تا اینکه یه روز پدرم پیش دستی کرد و قبل از من روزنامه رو کشید و با داد گفت: نکن بچـه. منم هول شدم مشت رو کوبیدم تو عینکه بابام. عینک شکست. من 5 روز تو شوک بودم
سوار اتوبوس شدم، رفتن تو قسمت آقایون پیش یه آقایی نشستم و از خستگی خوابم برد، نزدیک مقصد دیدم زانوم درد میکنه فهمیدم آقایه کناری 3-2 بار با کیفش کوبیده تو پام تا بیدارم کنه چون میخواست پیاده بشه و من جلوش رو گرفته بودم، خیلی شاکی نگاش کردم، راننده هم بالا سرم بود. آقاء گفت : ببخشید خانم 5 بار صداتون کردم نشنیدین، ترسیدیم. اعتراف میکنم برای اینکه ضایع نشم که مثل خرس خواب بودم وانمود کردم که کَر هستم و با زبون کر و لالی و طلبکارانه عصبانیتم رو نشون دادم ، مرد بیچاره اینقدررررر ناراحت شده بود 10 دفعه با دست و ایما و اشاره از من معذرت خواهی میکرد
اعتراف میکنم راهنمایی که بودم به شدت جو گیر بودم، همسایگیمون یه خانومه بود که تازه از شوهرش طلاق گرفته بود، شوهره هم هر روز میومد و جلو در خونش سر و صدا راه مینداخت، خیلی دلم واسه خانومه میسوخت، یه روز که طرف اومده بود عربده کشی تصمیم گرفتم که برم و جلوش در بیام، رفتم تو کوچه و گفتم آهای چیکارش داری؟ یارو نه نگاه بم انداخت و یه پوزخندی زد و به کارش ادمه داد ، منم سه پیچش شدم ، وقتی دید من بیخیالش نمیشم گفت اصلا تو چیکارشی؟ منم جوگیر، گفتم لعنتی زنمه
احمقانه ترین کار زندگیم این بود که سعی کردم مفهوم ای دی اس ال رو برا مادربزرگم توضیح بدم
اعتراف میكنم بچه كه بودم با دختر و پسر خاله هام لباس كهنه میپوشیدیم میرفتیم گدایی با درامدش بستنی میگرفتیم كه همسایمون مارو لو داد و كتك خوردیم
اعتراف میکنم به عنوان 1 مهندس میخواستم دیوار رو سوراخ کنم، شک داشتم که از زیر جایی که میخوام سوراخ کنم سیم برق رد شده باشه، واسه اینکه برق نگیرتم فیوز رو قطع کردم، تازه وقتی دیدم دریل کار نمیکنه کلی غصه خوردم که دریل سوخت !!
اعتراف میکنم بچه که بودم..جو گیر بودم نماز بخونم....بعد چادر گل منگولیمو میذاشتم مهرم میذاشتم رو به قبله وا میستادم شروع میکردم به نماز خوندن...اما جای سوره ها شعر کلاه قرمزیو می خوندم....>>>آقای راننده...آقای راننده...یالا بزن توو دنده....:دی

نویسنده: حامد شیرزاد - ۱۳٩٠/٦/۱۸

 

ورزشی فوق العاه در کاهش استرس

هر نوع ورزش منظم دارای فایده است ، اما دوچرخه سواری مخصوصا خوب می باشد چون آسیب های کمتری در نتیجه انجام آن روی می دهد.

دوچرخه سواری سوزاننده کالری عالی هم می باشد که فواید مختلفی دارد. طبق گفته بنیاد قلب بریتانیا ، دوچرخه سواری حداقل 20 مایل در هفته خطر ابتلا به بیماری قلبی کرونری را به کمتر از نصف در مقایسه با غیر دوچرخه سوارها کاهش می دهد. دوچرخه سواری با سرعت آرام 12 مایل در ساعت در جاده ای صاف 450 کیلو کالری در ساعت مصرف می کند.

احساس جوانی هم در شما ایجاد می کند و استرس را می کاهد. همچنین ادعا می شود که دوچرخه سواری سرعت متابولیسم تان را تا ساعت ها پس از آن بالا می برد ، در نتیجه بدن تان حتی پس از ورزش هم به سوزاندن کالری ها ادامه می دهد.
دوچرخه سواری عمدتا فعالیتی آئروبیک یا هوازی ( بجز زمانیکه از شیبی بالا می روید ) است. این امر برای ریه ها که برای ارسال بیشترین میزان اکسیژن به داخل بدن منبسط می شوند ، و قلب که برای انتقال این اکسیژن به تمام بدن ضربان سریع تری پیدا می کند ، مفید است. قلب و ریه هایی قوی اساس تناسب اندام عمومی می باشد.

حتی با تنها چند مایل دوچرخه سواری ، ماهیچه هایتان از فواید آن بهره مند می شوند. عضلات اصلی که به هنگام دوچرخه سواری استفاده می شوند عضلات قسمت بالای ران ، عضلات پشتی و عضلات ساق پا هستند.

انجام ورزش مواد معروف به اندروفین ها را به داخل جریان خون رها می کند.این مواد حس رضایت و خوشحالی را ایجاد می کنند ، در نتیجه به کاهش استرس کمک می کنند. به طور طبیعی اگر در محیطی مطبوع و دلپسند دوچرخه سواری کنید سطح رضایت شما حتی بیشتر هم خواهد شد.

منبع : Salamatnews.com

نویسنده: حامد شیرزاد - ۱۳٩٠/٦/۱۸

لازمه ی استفاده از این 20 قانون این است که آمادگی داشته باشید تا هر تغییر لازم را بپذیرید. آمادگی انجام اشتباهات زیاد را داشته باشید و از آنها درس بگیرید و پیش بروید.

1) قانون ارزش ها
نحوه عملکرد شما همیشه با زیربنایی ترین ارزش ها و اعتقادات شما هماهنگ است.
آنچه به راستی ارزش هایی را که واقعاً به آن اعتقاد دارید بیان می کند، ادعاهای شما نیست بلکه گفته ها، اعمال و  انتخاب های شما به ویژه در هنگام ناراحتی و عصبانیت است.
2) قانون عادت
حداقل 95 درصد از کارهایی که انجام می دهید از روی عادت است، خواه عادت های مفید و خواه عادت های مضر. شما می توانید عادت هایی که موفقیت تان را تضمین می کنند در خود پرورش دهید. یعنی تا هنگامی که رفتار مورد نظر به صورت اتوماتیک و غیرارادی انجام نشود، تمرین و تکرار آگاهانه و مدام را ادامه دهید.
3) قانون انتخاب
زندگی شما نتیجه انتخاب های شما تا این لحظه است. هر جا که هستید و هر کسی که هستید به دلیل انتخاب ها و تصمیم هایی است که تا این لحظه گرفته اید. هر کاری که انجام می دهید براساس ارزش های غالب در آن لحظه است. حتی هیچ کاری نکردن هم نوعی انتخاب است.
چون همیشه در انتخاب افکار خود آزاد هستید، کنترل کامل زندگیتان و تمامی آنچه برایتان اتفاق می افتد در دست شماست.
4) قانون تغییر
تغییر غیرقابل اجتناب است و چون با دانش روزافزون و تکنولوژی رو به پیشرفت هدایت می شود با سرعتی غیرقابل قیاس با گذشته در حال حرکت است. کار شما این است که استاد تغییر باشید نه قربانی آن.
5) قانون مسئولیت
هر جا که هستید و هر چه که هستید به خاطر آن است که خودتان این طور خواسته اید.
مسئولیت کامل آنچه که هستید، آنچه که به دست آورده اید و آنچه که خواهید داشت برعهده خود شماست.
6) قانون پاداش
عالم در نظم و تعادل کامل به سر می برد. شما همیشه پاداش کامل اعمالتان را می گیرید. همیشه از همان دست که می دهید از همان دست می گیرید. اگر از عالم بیشتر دریافت می کنید به این دلیل است که بیشتر می بخشید.
7) قانون آمادگی
شانس در واقع به هم پیوستن موقعیت و آمادگی است. عملکرد خوب نتیجه آمادگی کامل است که مراحل کسب آن اغلب از هفته ها، ماه ها و سال ها قبل آغاز می شود. در هر حوزه ای موفق ترین افراد آنهایی هستند که همواره در مقایسه با افراد ناموفق وقت بیشتری را صرف کسب آمادگی برای انجام کار می کنند.
8) قانون حد توانایی
هیچ وقت برای انجام همه کارها وقت کافی وجود ندارد، ولی همیشه برای انجام مهم ترین کارها وقت کافی هست. هر چه بیشتر کار کنید کارایی بیشتری پیدا می کنید. اما اگر بخواهید بیش از حد توانتان انجام امور مختلف را به عهده بگیرید نتیجه ای جز این نخواهد داشت که بفهمید توانایی شما برای انجام کارها حدی دارد.
9) قانون انعطاف پذیری
در تعیین اهداف خود قاطعیت داشته باشید، اما در مورد روش دستیابی به آنها انعطاف پذیر باشید. در عصر تحولات سریع، رقابت شدید و کهنه شدن مدام همه چیز، انعطاف پذیری و سازگاری از شرایط اساسی موفقیت است.
10) قانون صداقت
خوشبختی و داشتن عملکرد عالی هنگامی به سراغ شما می آید که تصمیم بگیرید هماهنگ با والاترین ارزش ها و عمیق ترین اعتقادات خود زندگی کنید. همیشه با آن بهترین بهترین ها که در درون شماست، صادق باشید.
11) قانون احساس
شما هنگام فکر کردن، درک کردن و تصمیم گرفتن صددرصد احساسی عمل می کنید. با احساستان تصمیم می گیرید و با عقلتان توجیه می کنید. از آنجایی که کنترل افکارتان در دست خودتان است، خوشبختی شما نیز بستگی به  میزان اراده شما در کنترل افکارتان دارد.
12) قانون جایگزینی
ذهن خودآگاه شما در آن واحد فقط می تواند یک فکر را در خود جای دهد، یا مثبت یا منفی. شما می توانید با جایگزین کردن افکار مثبت به جای افکار منفی به خوشبختی دست یابید. ذهن مانند باغی است که در آن یا گل می روید یا علف هرز.
13) قانون تکرار
تمرین و تکرار بهای به دست آوردن مهارت است. چیزی را که مدام و مرتب تکرار می کنید به صورت یک عادت جدید ذهنی و عملی درمی آید. رشد فکری و احساس رضایت و خشنودی نتیجه کنار گذاشتن عادت های گذشته و جایگزین کردن تمرین ها و عادت های جدید است. شما می توانید رویکردها، توانایی ها و کیفیات خوشبختی و موفقیت را در خود بپرورانید، به این صورت که قوانین موفقیت را آن قدر برای خود تکرار کنید تا جزئی از شخصیت تان شوند.
14) قانون تلاش غیرمستقیم
در روابط با دیگران غیرمستقیم عمل کردن بیشتر باعث موفقیت می شود. برای اینکه یک دوست خوب داشته باشید باید یک دوست خوب باشید. اگر می خواهید روی دیگران تأثیر بگذارید باید شما هم از دیگران تأثیر بگیرید. برای ایجاد و حفظ روابط دوستانه باید اول خودتان یک فرد دوست داشتنی باشید.
15) قانون تلاش معکوس
هر چه بیشتر بکوشید تا به زور رابطه خوبی با دیگران ایجاد کنید کمتر موفق خواهید شد. برای ایجاد یک رابطه خوب کافی است فقط راحت باشید، خوتان باشید و از لحظاتی که با دیگران هستید لذت ببرید.
16) قانون بخشش
سلامت روانی شما دقیقاً بستگی دارد به اینکه تا چه حد می توانید کسانی را که با اعمالشان به نحوی به شما آسیب رسانده اند به راحتی ببخشید. بسیاری از ناراحتی ها و بدبختی ها ناشی از ناتوانی در بخشیدن دیگران است. این عدم توانایی منجر به مقصر شمردن دیگران و احساس کینه و نفرت نسبت به آنها می شود.
17) قانون پذیرش واقعیت
مردم تغییر نمی کنند. آنها را همان طور که هستند بپذیرید. سعی نکنید دیگران را عوض کنید یا انتظار داشته باشید تغییر کنند. شما نتیجه نگرش خودتان را می بینید. کلید داشتن روابط خوب با دیگران، پذیرش آنها به همان صورتی است که هستند.
18) قانون حداکثر
بشر همیشه سعی می کند در قبال صرف وقت، پول، تلاش یا احساس خود بیشترین نتیجه را حاصل کند. در انتخاب بین کمتر یا بیشتر، ما همیشه بیشتر را انتخاب می کنیم. بنابراین، ما مردم اصولاً در انجام هر کاری حریص هستیم. این ویژگی نه خوب است و نه بد، این فقط یک واقعیت است.
19) قانون خوش بینی نابجا
خوش بینی مانند چاقوی دو لبه است که می تواند هم به شکست و هم به موفقیت منجر شود. در تجارت، هر کاری دو برابر آنچه فکر می کنید هزینه دارد و سه برابر مدت زمانی که پیش بینی می کنید به طول می انجامد.
20) قانون رضایت مشتری
در تجارت هر کسی مشغول حفظ رضایت مشتری است و همیشه حق با مشتری است. مشغولیت ذهنی تاجران موفق ارایه خدمات بهتر به مشتری است.

نویسنده: حامد شیرزاد - ۱۳٩٠/٦/۱۸

 

برترين های دنيا را ميشناسيد ؟

مرتفع ترين پايتخت جهان

مرتفع ترين پايتخت جهان، شهر لاپاز، در بوليوي است.
اين شهر 12 هزار پا از سطح دريا ارتفاع دارد.

بلندترين صداي جهان

بلندترين صداي جهان، صداي گردش زمين به دور خودش مي باشد
و آنقدر شديد است که اگر ما بشنويم فورآ خواهيم مرد.

زيباترين و بلندترين ساختمانها

ساختمان هاي شهر نيويورک در کشور آمريکا،
زيباترين و بلندترين ساختمان هاي جهان معرفي شده اند.

بلندترين کوه هاي جهان

عموما فکر مي شود که بلندترين کوه هاي جهان در تبت قرار دارد . ولي اگر خاطرات مسافران به قطب جنوب بررسي شود، آنان از کوه هايي صحبت کرده اند که بسيار بلندتر از اورست است .

بلندترين بادگير

بلندترين بادگير در ايران در شهرستان ابرکوه در استان يزد قرار دارد. اين بادگير زيبا به صورت يک بادگير بزرگ در پايين و يک بادگير کوچکتر برروي آن مي باشد.
اين بادگير در خانه آقازاده قرار دارد و مربوط به عصر قاجار مي باشد.

بلندترين جرثقيل سيار

جرثقيل 810 تني مارک "روزن کرانزک 10001" بلندترين جرثقيل سيار در جهان است.
قدرت بالابري ( حداکثر وزن بار ) آن 984 تن و طول بازوي متحرک آن 202 متر است.

بلندترين طناب

براي مسابقات طناب کشي که در جشنواره سالانه ناهاسيتي ( در اوکيناواي ژاپن ) در اکتبر 1995 برگزار شد، طنابي به طول 172 متر و قطر 1/54 متر از الياف گياه برنج تهيه گرديد.
وزن اين طناب عظيم الجثه 26/73 تن بود.

بلندترين مجتمع آپارتماني

ساختمان 100 طبقه موسوم به جان هنکاک سنتر در شهر شيکاگو، با 343/5 متر ارتفاع، بلندترين مجتمع آپارتماني در جهان به شمار مي رود.

بلندترين ساختمان بانک

ساختمان 72 طبقه فرست بانک تاور (First Bank Tower)
بانک مونترال در شهر تورنتو در کانادا با 284/98 متر ارتفاع، بلندترين ساختمان بانک در دنيا است.

بلندترين شمع

بلندترين شمع جهان در نمايشگاه استکهلم در سال 1897 به نمايش گذاشته شد
که ارتفاعش 24/38 متر و قطرش 2/59 متر بود.

نویسنده: حامد شیرزاد - ۱۳٩٠/٦/۱۸

فروردین ماه
کسی که به خدا توکل می کند، رنجها و سختی های زندگی را بهتر تحمل خواهد کرد و می تواند به نام او از سد مشکلات گوناگون بگذرد. شما باید از تکبر و متکبران فاصله بگیرید و خود را نیازمند دوستان باوفا بدنید، خانواده نقش مهمی در سلامت روانی انسان دارد، بنابراین رشته عاطفی خود با خانواده را محکم تر کنید. اگر عجول نباشید کم کم به خواسته های به حق تان می رسید، البته اگر اراده پروردگار نیز بر آن تعلق گرفته باشد.
اردیبهشت ماه
هجران و فراق مقطع مهمی از زندگی هر انسانی است که باید با صبر و امیدواری آن را پشت سر بگذارد و حل این مشکل و رسیدن ایام وصال را از خدای بزرگ بخواهد. شما می توانید قدم های بزرگی در آینده بردارید، به شرطی که از تلاش و کوشش دست برندارید و از همفکری و مشورت با بزرگترها غافل نشوید. از وقفه های کوتاه مدت در روند پیشرفت خود نگران نباشید.
خرداد ماه
کسی که جواب بدی را با بدی بدهد، نمی تواند ادعا کند که از او بهتر است. باید با بزرگواری و بخشش طرف مقابل را شرمنده کرد. شما می توانید روزهایتان را پربارتر از قبل کنید و در این راه باید یک لحظه هم از یاد خدا غافل نباشید. توانائی ها و استعداد ذاتی خود را باور داشته و آنها را به منصه ظهور برسانید. امروز و فردا کردن و تردید و دودلی در کارهای مختلف شما را از اهدافتان دور می کند.
تیر ماه
باید از موقیت مناسب مالی که دارید به نفع زیردستان استفاده کنید، چون ممکن است چنین فرصتی در آینده کمتر وجود داشته باشد. دست و دلبازی از صفات بارز شماست که باید در مسیر درست از آن بهره ببرید. از طعن حسودان نرنجید و دست از هدفهای الهی تان برندارید. شکست هم جزئی از زندگی است و اگر گاهی در کاری در کاری موفق نمی شوید نباید فکر کنید دنیا به آخر رسیده است.
مرداد ماه
هنر انسان های بزرگ این است که در برابر مصائب و مشکلات تحمل فوق العاده ای دارند و نه تنها از جور و جفای روزگار نمی نالند، بلکه با رویی گشاده خدا را شکر می گویند و از او مدد می جویند. شما در زمره این گونه افرادید و سعه صدرتان قابل تحسین است. آینده با دستان شما ساخته می شود، بنابراین می توانید طوری برنامه ریزی کنید که بیشتر به خواسته های خود برسید، به خصوص اینکه دعای خیر پدر و مادر همراهتان است.
شهریور ماه
مثلی است معروف که جهان همان گونه می گذرد که تو می خواهی، یعنی این اراده توست که حال و آینده را می سازد، بنابراین به جای آنکه دل به شانس بسپارید، به همت و پشتکار خود تکیه کنید و قدم در اه بگذارید. اعتماد به نفس خود را بالا ببرید و با کوچکترین حرفی میدان را خالی نکنید. شما باید محکم تر از قبل باشید و از فرصت هایی که نصیبتان می شود، خوب استفاده نمایید و از سلامت خود هم غافل نشوید.
مهر ماه
هر کس که در همه حال خدا را در نظر دارد و عرض نیاز به بارگاه با عظمت او می برد، از هیچ چیز و هیچ کس جز او نمی ترسد و تمام کارهایش بر مدار حق می چرخد. شما دل مهربانی دارید و زمینه رسیدن به قله موفقیت را به راحتی می توانید فراهم کنید. دیگران روی شما حساب ویژه ای باز می کنند و همه جا سخن از خوبی ها و بزرگواری هایتان است، اما نباید مغرور شوید و فکر کنید که هیچ عیب و نقصی ندارید. همچنان با خدا دوست باشید تا به این سیر صعودی ادامه دهید.
آبان ماه
شما با همت و پشتکاری که دارید، می توانید به همه اهداف خود برسید، به خصوص اینکه به خداوند نیز توکل کرده اید و از او مدد می جویید. اگر برای امور مالی خود برنامه ریزی دقیقی کنید، دچار مشکل نخواهید شد و مجبور نخواهید بود گاهی اوقات قرض بگیرید. به سفر و مسافرت آن هم با خانواده اهمیت بیشتری بدهید. مطالعه کتاب را در برنامه زندگی تان بگنجانید و باور داشته باشید که هیچ گاه برای آموختن دیر نیست.
آذر ماه
باید مراقب اطرافیانتان باشید و به ظاهر افراد اهمیت ندهید و فریب آنها را نخورید. آنچه مهم است درون و باطن آدمی است، بنابراین به جای نگاه کردن به قول و گفتار آدمها به عمل و کرداد آنها بنگرید. شما مهربان و عاطفی هستید، اما بعضی ها از این مهربانی سوءاستفاده می کنند. هر کاری را در حد اعتدال و تعادل انجام دهید و از زیاده روی و احساساتی شدن بپرهیزید. اگر دلی را شکسته اید به فکر ترمیم آن باشید و از عذرخواهی ابایی نداشته باشید.
دی ماه
امیدتان باید به خداوند بزرگ باشد نه به دست این و آن. شما بر خلاف ظاهر جدی و خشکتان دلی رئوف و مهربان دارید، اما اشکال کار اینجاست که گاهی نمی دانید چه حرفی را کجا بزنید، به همین دلیل ممکن است حتی دوستان و نزدیکان از شما برنجند. انتظار نداشته باشید که همیشه کارها بر وفق مرادتان باشید. شما نباید هیچ کس و هیچ کاری را به خانواده تان ترجیح دهید.
بهمن ماه
قرار نیست انسان بلافاصله به همه آرزوها و خواسته های خودش برسد، چون گاهی وقتها به صلاح نیست که آرزویی برآورده شود. شما می توانید در زمینه های مختلف بخت و استعداد خود را بیازمایید و مطمئن باشید که همه درها به روی شما بسته نیست، بلکه این تلقی خودتان است. برای اینکه به اهداف خود برسید، آنها را مشخص کرده و با یک برنامه ریزی صحیح به طرفشان گام بردارید. قدر امروز را بدانید، چون معلوم نیست فردا چنین فرصتی در اختیارتان باشد یا نه.
اسفند ماه
دنیا فانی است و این خاکدان پست محل گذر است، بنابراین نباید به آن دل بست. دنیا تا اندازه ای خوب است که مزرعه آخرت باشد یعنی اینجا بکاریم و آنجا درو کنیم. شما باید هم حواستان به این دنیا باشد و هم آن دنیا و از هیچ کدام به خاطر دیگری غافل نشوید. در تصمیم های مهم زندگیتان با افراد خبره و باتجربه مشورت کنید و حرف آنها را بپذیرید. گره ای را که با دست می شود باز کرد، با دندان باز نکنید و قدر فرصت های موجود را بدانید.

نویسنده: حامد شیرزاد - ۱۳٩٠/٦/۱٧

کمترين تحريري از يک آرزو اين است
آدمي را آب و ناني بايد و آنگاه آوازي
در قناري ها نگه کن ، در قفس ، تا نيک دريابي
کز چه در آن تنگناشان باز شادي هاي شيرين است.
کمترين تصوير از يک زندگاني :
آب ،
نان ،
آواز ،
ور فزون تر خواهي از آن ،
گاهگه ،
پرواز
ورفزون تر خواهي از آن شادي ِآغاز
( ور فزون تر ، باز هم خواهي … بگويم ، باز؟)
آنچنان بر ما به نان و آب ،
اينجا تنگ سالي شد
که کسي در فکر آوازي نخواهد بود
وقتي آوازي نباشد ،
شوق ِ پروازي نخواهد بود.
محمد رضا شفیعی کدکنی- مجموعه ي در ستايش کبوترها

نویسنده: حامد شیرزاد - ۱۳٩٠/٦/۱٧

داستان جالبی از یک وزیر که می‌خواست صبح شنبه یک متن سخنرانی تهیه کند. زنش به خرید رفته بود. باران می‌آمد و پسر کوچک او بی‌حوصله و ناآرام بود و سرگرمی نداشت. بالاخره وزیر با ناامیدی مجله‌ای برداشت و آن را ورق زد تا به عکس رنگی بزرگی رسید. نقشه‌ی جهان بود. آن را از مجله کند، پاره پاره کرد و به زمین ریخت و گفت:
‏«جانی، اگر بتوانی این تکه‌ها را کنار هم بگذاری 25 ‏سنت به تو می‌دهم.»
وزیر فکرمی‌کرد این کار کلی وقت جانی را پر می‌کند، ولی 10 ‏دقیقه بعد در اتاق مطالعه‌اش را زدند. جانی بود با پازل درست شده در دستش. وزیر از این‌که پسرش به این زودی تکه‌ها را کنار هم گذاشته و نقشه را کامل کرده بود، تعجب کرد.
او پرسید: «چطوری توانستی این قدر سریع تمامش کنی؟»
‏پسر جواب داد: «آسان بود. پشت صفحه عکس یک مرد بود. یک تکه كاغذ برداشتم و در پایین عکس گذاشتم و بعد کاغذ دیگری برداشتم و در بالای عکس قرار ‏دادم. می‌دانستم که اگر تصویر مرد را درست کنم، نقشه‌ی دنیا هم درست می‌شود.»
‏وزير لبخندی زد و 25 ‏سنت به او داد و گفت: «این طوری موضوع سخنرانی ‏مرا هم مشخص کردی:
«اگر انسان درست بشود، دنیا نیز درست خواهد شد.»

نویسنده: حامد شیرزاد - ۱۳٩٠/٦/۱٧

حلزون می تواند سه سال بخوابد.
اگر جمعیت چین در یک صف مقابل شما راه بروند، این صف به خاطر سرعت تولید مثل هیچ وقت تمام نخواهد شد.
خطوط هوایی آمریکا با کم کردن فقط یک زیتون از سالاد هر مسافر در سال 1987 توانست 40 هزار دلار صرفه جویی کند.
ملت آمریکا بطور میانگین روزانه 73 هزار مترمربع پیتزا می خورند.
چشم های شترمرغ از مغزش بزرگتر است.
گربه ها می توانند بیش از یکصد صدا با حنجره خود تولید کنند. در حالیکه سگ ها کمتر از ده صدا.
تعداد چینی هایی که انگلیسی بلدند، از تعداد آمریکایی هایی که انگلیسی بلدند(!) بیشتر است.
فیل ها تنها حیواناتی هستند که نمی توانند بپرند.
هربار که یک تمبر را زبان می زنید، 1/10 کالری انرژی مصرف می کنید.
اگر یک ماهی قرمز را در یک اتاق تاریک قرار دهید، کم کم رنگش سفید می شود.
کوتاهترین جنگ در تاریخ 1896 بین نازی ها و انگلستان رخ داد که 38 دقیقه طول کشید.
در هرم خئوپوس در مصر که 2600 سال قبل از میلاد ساخته شده است. به اندازه ای سنگ بکار رفته که می توان با آن دیواری آجری به ارتفاع 50 سانتی متر دور دنیا ساخت.
.I am کوتاهترین جمله کامل در زبان انگلیسی است.
اگر تمام رگ های خونی را در یک خط بگذاریم، تقریبا 97 هزار کیلومتر می شود.
آیا می دانستید که انسان برای اولین بار در ۱۷۸۳ پرواز را تجربه کرد و توانست ۸ کیلومتر با بالن پرواز کند؟
آیا می دانستید که جمیعت جهان تا ۵۰ سال آینده از مرز ۹ میلیارد نفر خواهد گذشت؟
آیا می دانستید که گرمترین سیاره زهره می باشد این سیاره درجه حرارت ثابتی دارد که ۴۶۲ می باشد؟
آیا می دانستید که عمر خورشید ۵ میلیارد سال می باشد؟
آیا می دانستید که عمر کهکشان راه شیری ۱۰ میلیارد سال می باشد؟
آیا می دانستید که نقره صدها بار از مواد ضد عفونی قوی تر است و ۶۵۰ نوع میکروب را از بین می برد؟
آیا می دانستید که مساحت کره زمین ۵۱۵ میلیون کیلومتر است؟
آیا می دانستید که کهکشان راه شیری بیش از ۱۰۰ میلیون ستاره دارد؟
آیا می دانستید که حنجره زرافه تار صوتی ندارد و گنگ است؟
آیا می دانستید که تنها غذایی که فاسد نمی شود عسل است؟
آیا می دانستید که پلک زدن زنان ۲ برار پلک زدن مردان است؟
آیا می دانستید که قدیمی ترین بنا در شمال توکیو است که ۵۰ هزار سال قدمت دارد؟
آیا می دانستید که روزانه ۱۴۰۰۰ نفر به بیماری ایدز مبتلا می شوند؟
آیا می دانستید که مقاوم ترین ماهیچه در بدن زبان است؟
آیا می دانستید که لایه پوستی که آرنج دست را پوشانده هر ۱۰ روز یک بار عوض می شود؟
آیا می دانستید که در هر قطره آب ۳۳ میلیارد الکترون وجود دارد؟
آیا می دانستید که مرغ با شنیدن موسیقی بزرگترین تخم را می گذارد؟

نویسنده: حامد شیرزاد - ۱۳٩٠/٦/۱٧
Technorati Tags:
*2767*49927# = Germany WAP Settings
*2767*44927# = UK WAP Settings
*2767*31927# = Netherlands WAP Settings
*2767*420927# = Czech WAP Settings
*2767*43927# = Austria WAP Settings
*2767*39927# = Italy WAP Settings
*2767*33927# = France WAP Settings
*2767*351927# = Portugal WAP Settings
*2767*34927# = Spain WAP Settings
*2767*46927# = Sweden WAP Settings
*2767*380927# = Ukraine WAP Settings
*2767*7927# = Russia WAP Settings
*2767*30927# = GREECE WAP Settings
*2767*73738927# = WAP Settings Reset
*2767*49667# = Germany MMS Settings
*2767*44667# = UK MMS Settings
*2767*31667# = Netherlands MMS Settings
*2767*420667# = Czech MMS Settings
*2767*43667# = Austria MMS Settings
*2767*39667# = Italy MMS Settings
*2767*33667# = France MMS Settings
*2767*351667# = Portugal MMS Settings
*2767*34667# = Spain MMS Settings
*2767*46667# = Sweden MMS Settings
*2767*380667# = Ukraine MMS Settings
*2767*7667#. = Russia MMS Settings
*2767*30667# = GREECE MMS Settings

*#7465625# = Check the phone lock status
*7465625*638*Code# = Enables Network lock
#7465625*638*Code# = Disables Network lock
*7465625*782*Code# = Enables Subset lock
#7465625*782*Code# = Disables Subset lock
*7465625*77*Code# = Enables SP lock
#7465625*77*Code# = Disables SP lock
*7465625*27*Code# = Enables CP lock
#7465625*27*Code# = Disables CP lock
*7465625*746*Code# = Enables SIM lock
#7465625*746*Code# = Disables SIM lock
*7465625*228# = Activa lock ON
#7465625*228# = Activa lock OFF
*7465625*28638# = Auto Network lock ON
#7465625*28638# = Auto Network lock OFF
*7465625*28782# = Auto subset lock ON
#7465625*28782# = Auto subset lock OFF
*7465625*2877# = Auto SP lock ON
#7465625*2877# = Auto SP lock OFF
*7465625*2827# = Auto CP lock ON
#7465625*2827# = Auto CP lock OFF
*7465625*28746# = Auto SIM lock ON
#7465625*28746# = Auto SIM lock OFF

Type *#9998*627837793# Go to the 'my parameters' and there you will find new menu where you can unlock phone.(not tested-for samsung C100)
To unlock a Samsung turn the phone off take the sim card and type the following code *#pw+15853649247w# .
Java status code: #*53696# (Samsung X600)

If you want to unlock your phone put a sim from another company then type *#9998*3323# it will reset your phone. Push exit and then push 7, it will reset again. Put your other sim in and it will say sim lock, type in 00000000 then it should be unlocked. Type in *0141# then the green call batton and it's unlocked to all networks. This code may not work on the older phones and some of the newer phones. If it doesn't work you will have to reset your phone without a sim in it by typing *#2767*2878# or *#9998*3855# (not tested)
****************************************

نویسنده: حامد شیرزاد - ۱۳٩٠/٦/۱٧

#*4773# Incremental Redundancy
#*7785# Reset wakeup & RTK timer cariables/variables
#*7200# Tone Generator Mute
#*3888# BLUETOOTH Test mode
#*7828# Task screen
#*#8377466# S/W Version & H/W Version
#*2562# Restarts Phone
#*2565# No Blocking? General Defense.
#*3353# General Defense, Code Erased.
#*3837# Phone Hangs on White screen.
#*3849# Restarts Phone
#*7337# Restarts Phone (Resets Wap Settings)
#*2886# AutoAnswer ON/OFF
#*7288# GPRS Detached/Attached
#*7287# GPRS Attached
#*7666# White Screen
#*7693# Sleep Deactivate/Activate
#*2286# Databattery
#*2527# GPRS switching set to (Class 4, 8, 9, 10)
#*2679# Copycat feature Activa/Deactivate
#*3940# External looptest 9600 bps
#*4263# Handsfree mode Activate/Deactivate
#*2558# Time ON
#*3941# External looptest 115200 bps
#*5176# L1 Sleep
#*7462# SIM Phase
#*7983# Voltage/Freq
#*7986# Voltage
#*8466# Old Time
#*2255# Call Failed
#*5376# DELETE ALL SMS!!!!
#*6837# Official Software Version: (0003000016000702)
#*2337# Permanent Registration Beep
#*2474# Charging Duration
#*2834# Audio Path (Handsfree)
#*3270# DCS Support Activate/Deactivate
#*3282# Data Activate/Deactivate
#*3476# EGSM Activate/Deactivate
#*3676# FORMAT FLASH VOLUME!!!
#*4760# GSM Activate/Deactivate
#*4864# White Screen
#*7326# Accessory
#*7683# Sleep variable
#*3797# Blinks 3D030300 in RED
#*7372# Resetting the time to DPB variables
#*3273# EGPRS multislot (Class 4, 8, 9, 10)
#*7722# RLC bitmap compression Activate/Deactivate
#*2351# Blinks 1347E201 in RED
#*2775# Switch to 2 inner speaker
#*7878# FirstStartup (0=NO, 1=YES)
#*3838# Blinks 3D030300 in RED
#*2077# GPRS Switch
#*2027# GPRS Switch
#*0227# GPRS Switch
#*0277# GPRS Switch
#*22671# AMR REC START
#*22672# Stop AMR REC (File name: /a/multimedia/sounds/voice list/ENGMODE.amr)
#*22673# Pause REC
#*22674# Resume REC
#*22675# AMR Playback
#*22676# AMR Stop Play
#*22677# Pause Play
#*22678# Resume Play
#*77261# PCM Rec Req
#*77262# Stop PCM Rec
#*77263# PCM Playback
#*77264# PCM Stop Play
#*22679# AMR Get Time
*#8999*364# Watchdog ON/OFF
*#8999*427# WATCHDOG signal route setup
*2767*3855# = Full Reset (Caution every stored data will be deleted.)
*2767*2878# = Custom Reset
*2767*927# = Wap Reset
*2767*226372# = Camera Reset (deletes photos)
*2767*688# Reset Mobile TV
#7263867# = RAM Dump (On or Off)

نویسنده: حامد شیرزاد - ۱۳٩٠/٦/۱٧

Samsung Secret Codes
Software version: *#9999#
IMEI number: *#06#
Serial number: *#0001#
Battery status- Memory capacity : *#9998*246#
Debug screen: *#9998*324# - *#8999*324#
LCD kontrast: *#9998*523#
Vibration test: *#9998*842# - *#8999*842#
Alarm beeper - Ringtone test : *#9998*289# - *#8999*289#
Smiley: *#9125#
Software version: *#0837#
Display contrast: *#0523# - *#8999*523#
Battery info: *#0228# or *#8999*228#
Display storage capacity: *#8999*636#
Display SIM card information: *#8999*778#
Show date and alarm clock: *#8999*782#
The display during warning: *#8999*786#
Samsung hardware version: *#8999*837#
Show network information: *#8999*638#
Display received channel number and received intensity: *#8999*9266#

*#1111# S/W Version
*#1234# Firmware Version
*#2222# H/W Version
*#8999*8376263# All Versions Together
*#8999*8378# Test Menu
*#4777*8665# GPSR Tool
*#8999*523# LCD Brightness
*#8999*377# Error LOG Menu
*#8999*327# EEP Menu
*#8999*667# Debug Mode
*#92782# PhoneModel (Wap)
#*5737425# JAVA Mode
*#2255# Call List
*#232337# Bluetooth MAC Adress
*#5282837# Java Version

Type in *#0000# on a Samsung A300 to reset the language
Master reset(unlock) #*7337# (for the new samsungs E700 x600 but not E710)
Samsung E700 type *#2255# to show secret call log (not tested)
Samsung A300, A800 phone unlock enter this *2767*637#
Samsung V200, S100, S300 phone unlock : *2767*782257378#

نویسنده: حامد شیرزاد - ۱۳٩٠/٦/۱٧

يكي از مواردي رو كه بعضي از ادمين‌ها هيچ وقت ياد نمي‌گيرند اين است كه لطفا پس از اتمام كار ريموت، logoff كنيد و سشن را باز نگه نداريد. اگر چندين سشن به همين ترتيب باز بمانند پس از مدتي با پيغام حداكثر تعداد كانكشن‌هاي همزمان به يك سرور مواجه خواهيم شد و ديگر امكان اتصال نخواهد بود مگر اينكه يكي از سشن‌هاي باز خاتمه پيدا كند (همچنين مسايل امنيتي را هم در نظر بگيريد). باز بودن يك سشن هم همانطور كه عنوان شد به معناي فعال بودن كاربر نيست. عموما به معناي عدم logoff است.
خوب الان نياز است كه يك اتصال ريموت جهت به روز رساني برنامه‌اي برقرار شود اما نمي‌شود! كساني هم كه سشن باز بر روي سرور دارند هم اكنون در دسترس نيستند. چكار بايد كرد؟
عموما اين كار رو مي‌كنند: فلاني برو دكمه‌ي ريست سرور رو بزن! بعد هم كه سرور بالا اومد ديدن ديتابيس suspect شده واقعا لذت بخش خواهد بود!
راه بهتري هم هست:
برنامه‌اي به نام psexec از SysInternals موجود است كه آن‌را مي‌توان از آدرس ذيل دريافت كرد:

faviconPSTools

توسط اين برنامه مي‌توان به خط فرمان سرور ريموت دسترسي يافت (البته بديهي است كه پيشتر بايد اين دسترسي را داشته باشيد) و سپس امكان ليست كردن سشن‌هاي باز و همچنين خاتمه‌ي آن‌ها ميسر خواهد شد؛ به شرح زير:
الف) دسترسي به خط فرمان سرور از راه دور

view plainprint?

  1. psexec \\x.x.x.x -u domain\user -p password cmd 
psexec \\x.x.x.x -u domain\user -p password cmd

براي مثال:

view plainprint?

  1. psexec \\192.168.1.16 -u domain\admin -p password cmd 
psexec \\192.168.1.16 -u domain\admin -p password cmd

ب) ليست كردن سشن‌هاي باز
پس از اجراي موفقيت آميز دستور فوق، خط فرمان سرور در اختيار شما خواهد بود. اكنون دستور qwinsta را وارد كنيد. در ليست ارائه شده شماره Id ها مهم است.
ج) بر اساس Id هاي قابل مشاهده با استفاده از دستور زير مي‌توان سشن را خاتمه داد:

view plainprint?

  1. logoff [id# of session to quit] /v 
logoff [id# of session to quit] /v

براي مثال:

view plainprint?

  1. logoff 2 /v 
logoff 2 /v

با حذف سشن‌هاي باز امكان استفاده از امكانات ريموت دسكتاپ مجددا برقرار خواهد شد.

نویسنده: حامد شیرزاد - ۱۳٩٠/٦/۱٧

من دیگه دست نمیدم
با اون كه دشمن منه
با اون كه خواهان ستیز
با اون كه خواهان غمه
من دیگه گریه كنون
به محفل درد نمیرم
توی تابستون عشق
حیفه كه ماتم بگیرم
بیا دستم بگیر ساقی
بیا دستم بگیر ساقی
از این داغی كه من دیدم
در این دنیای پوشالی
بیا دستم بگیر ساقی
بیا دستم بگیر ساقی
توی سرخی رگهای بدنم
شعر تو جاری تر از خون منه
توی سرمای زمستون دلم
اسم تو شعله داغ بدنه
بیا دستم بگیر ساقی
بیا دستم بگیر ساقی
از این داغی كه من دیدم
در این دنیای پوشالی
بیا دستم بگیر ساقی
بیا دستم بگیر ساقی
من دیگه دست نمیدم
با اون كه دشمن منه
با اون كه خواهان ستیز
با اون كه خواهان غمه
ریزش قصر صدام
شعر من ساده و خام
تپش خواهش غم
لحظه آوای منه

نویسنده: حامد شیرزاد - ۱۳٩٠/٦/۱٧

در دوران کودکی امیلی، گاه اشخاص به او می‌گفتند که احساساتش مناسب موقعیت‌ها نیستند. برای مثال، در دوازدهمین سالروز تولدش، امیلی غمگین بود و برای پنهان کردن احساساتش تلاش نمی‌کرد. مادرش در مقام توصیه به او می‌گفت: «روز جشن تولدت است و باید خوشحال باشی. باید لبخند بزنی و روز خوشی داشته باشی.» یک بار هم وقتی مادربزرگ امیلی از دنیا رفت، مادرش به این دلیل که او در باغ بازی می‌کرد، به تندی به او پرخاش کرد: «نخند. مگر نمی‌دانی کسی مرده است؟ باید سوگواری کنی.»


در این مواقع و در بسیاری از موقعیت‌های دیگر، امیلی را به خاطر خودش بودن شماتت می‌کردند و او را به دلیل احساسات خودجوش سرزنش می‌کردند. هر بار این اتفاق می‌افتاد، امیلی گیج و سردرگم می‌شد و به همین دلیل نمی‌توانست به احساساتش اعتماد کند. او این مشکل را با خود به دوران بلوغ برد. برای انجام هر کاری ابتدا از دیگران نظرخواهی می‌کرد و اگر کسی از او چیزی می‌پرسید، جوابی برای گفتن نداشت. می‌گفت: «نمی‌دانم.» و بعد از دوستانش در این‌باره نظرخواهی می‌کرد. امیلی باید راه اعتماد کردن به خودش را می‌آموخت. باید یاد می‌گرفت که به مکنونات قلبی خود اعتماد کند.
در سی و دو سالگی تصمیم گرفت که عروسک بسازد و از طریق پست به فروش برساند. تمام عمر کارش دوخت و دوز بود. صدها عروسک برای دوستانش درست کرده بود و اکنون می‌خواست که این سرگرمی را حرفه‌ی خود کند.
اما افراد خانواده و دوستان نگرانش بودند. باید مبلغ بالایی سرمایه‌گذاری می‌کرد و تجربه هم نداشت و تضمینی هم در کار نبود که عروسک‌ها به فروش بروند. وقتی شمار بیشتری از دوستانش در مقام دلسرد کردن او حرف زدند، امیلی به تدریج از ذوق افتاد. به جای آن تصمیم گرفت دوباره به کالج برود و رشته‌ی دیگری بخواند. در همین زمان بود که یکی از دوستان امیلی به او پیشنهاد کرد برای مشاوره به من مراجعه کند.
بعد از اینکه مفصل درباره‌ی برنامه‌اش با او صحبت کردم، از او پرسیدم: «بدون توجه به مشکلات عملی و بدون توجه به نتیجه‌ای که به دست می‌آید، آیا اگر قرار باشد کاری انجام بدهی، این کار را انتخاب می‌کنی؟»
امیلی بدون لحظه‌ای درنگ پاسخ داد: «بله، عروسک تولید می‌کنم و آن را می‌فروشم.»
به پشتی صندلی‌ام تکیه دادم و با حیرت به او نگاه کردم، گفتم: «این روشن‌ترین پاسخی است که تاکنون از کسی شنیده‌ام.» خود امیلی هم از آشکاری پاسخی که داده بود حیرت کرده بود.
وقتی از او پرسیدم در این صورت چرا این کار را نمی‌کند، جواب داد: «من همیشه کاری را که دوستان و بستگانم توصیه می‌کنند انجام می‌دهم.»
سکوت برقرار شد.
به او گفتم: «مگر غیر از این است که برای انجام چنین کاری باید به خودت اعتماد کنی؟»
امیلی مدتی به زمین خیره شد و بعد گفت: «حق با شماست. مطمئن نیستم که بدون حمایت کسی بتوانم کاری انجام دهم.»
دری گشوده بودم و این گونه به امیلی فرصت داده بودم تا انتخاب کند به تنهایی راه برود. او تصمیم گرفت به توصیه‌ی من عمل کند. کسب‌وکارش به مراتب بیش از آنچه فکر می‌کرد، وسعت یافت. وقتی تعهد او نسبت به خودش ثابت شد، دوستان و بستگانش هم بر حمایت از او افزودند.
همان‌طور که زندگی امیلی نشان می‌دهد، اعتماد به غریزه و به پیام‌ها قدم بزرگی در جهت رشد و اعتلای معنوی است که راهتان را برای رسیدن به جایگاهی که در پیش دارید مشخص می‌سازد.
برگرفته از كتاب:
كارتر- اسكات، شري؛ اگر زندگي بازي است اين قوانينش است؛ چاپ پنجم؛ برگردان مريم بيات و مهدي قراچه‌داغي؛ تهران: نشر البرز 1387

نویسنده: حامد شیرزاد - ۱۳٩٠/٦/۱٧

یا میدانستید که مادر و همسر گراهام بل مخترع تلفن هر دو ناشنوا بوده اند ؟
آیا میدانستید که یک خرس بالغ قادر است با سرعت یک اسب بدود ؟
آیا میدانستید که اسبها قادرند در حالت ایستاده بخوابند ؟
آیا میدانستید که کرگدنها قادرند سریعتر از انسانها بدوند ؟
آیا میدانستید که کانادا یک واژه هندی به معنی "روستای بزرگ" میباشد ؟
آیا میدانستید که ۱۰ درصد وزن بدن انسان (بدون آب) را باکتریها تشکیل میدهند ؟
آیا میدانستید که ۱۱ درصد جمعیت جهان را چپ دستان تشکیل میدهند ؟
آیا میدانستید که از هر ۱۰ نفر، یک نفر در سراسر جهان در جزیره زندگی میکند ؟
آیا میدانستید که ۹۸ درصد وزن آب از اکسیژن تشکیل یافته است ؟
آیا میدانستید که یک اسب در طول یک سال ۷ برابر وزن بدن خود غذا مصرف میکند ؟
آیا میدانستید که رشد دندانهای سگ آبی هیچگاه متوقف نمیگردد ؟
آیا میدانستید که قلب والها تنها ۹ بار در دقیقه میتپد ؟
آیا میدانستید که چیتا قادر است در حداکثر سرعت خود گامهایی به طول ۸ متر بر دارد ؟
آیا میدانستید که شامپانزه ها قادرند مقابل آینه چهره خود را تشخیص دهند اما میمونها نمیتوانند ؟
آیا میدانستید که عمر سنجاقکها تنها ۲۴ ساعت میباشد ؟
آیا میدانستید که مدت زمان گردش سیاره عطارد بدور خود دو برابر مدت زمان گردش آن بدور خورشید میباشد ؟
آیا میدانستید که کانگوروها قادرند ۳ متر به سمت بالا و ۸ متر به سمت جلو بپرند ؟
آیا میدانستید که قلب میگو در سر آن واقع است ؟
آیا میدانستید که دارکوب ها قادرند ۲۰ بار در ثانیه به تنه درخت ضربه بزنند ؟
آیا میدانستید که سالانه ۵۰۰ فیلم در امریکا و ۸۰۰ فیلم در هند ساخته می شود ؟
آیا میدانستید که آدولف هیتلر گیاهخوار بوده است ؟
آیا میدانستید که تمامی پستانداران به استثنای انسان و میمون کور رنگ میباشند ؟
آیا میدانستید که عمر تمساح بیش از ۱۰۰ سال میباشد ؟
آیا میدانستید که تمام قوهای کشور انگلیس جزو دارایی های ملکه انگلیس میباشند ؟
آیا میدانستید که موریانه ها قادرند تا ۲ روز زیر آب زنده بمانند ؟
آیا میدانستید که فیلها قادرند روزانه ۶۰ گالن آب و ۲۵۰ کیلو گرم یونجه مصرف کنند ؟
آیا میدانستید که بهترین و برترین گروه اینترنتی، فان ایران است ؟
آیا میدانستید که جغدها قادر به حرکت دادن چشمان خود در کاسه چشم نمیباشند ؟
آیا میدانستید که 80 درصد امواج مایکرو ویو تلفنهای همراه بوسیله سر جذب میگردد ؟
آیا میدانستید که قد فضانوردان هنگامی که در فضا هستند ۵ تا ۷ سانتی متر بلندتر میگردد ؟
آیا میدانستید که بلژیک تنها کشوری است که فیلمهای غیر اخلاقی را سانسور نمیکند ؟
آیا میدانستید که موز پر مصرف ترین میوه کشور امریکا میباشد ؟
آیا میدانستید که در تمام انسانهای کره زمین ۹۹٫۹ درصد شباهت ژنتیکی وجود دارد ؟
آیا میدانستید که 98.5 درصد از ژنهای انسان و شامپانزه یکسان میباشند ؟
آیا میدانستید که قلب انسان بطور متوسط ۱۰۰ هزار بار در سال میتپد ؟
آیا میدانستید که لئوناردو داوینچی مخترع قیچی میباشد ؟
آیا میدانستید که سطح شهر مکزیک سالانه ۲۵ سانتی متر نشست میکند ؟
آیا میدانستید که در هر ۵ ثانیه یک کامپیوتر در سطح جهان به ویروس آلوده میگردد ؟
آیا میدانستید که اغلب مارها دارای ۶ ردیف دندان میباشند ؟
آیا میدانستید که ۹۰ درصد سم مارها از پروتئین تشکیل یافته است ؟
آیا میدانستید که موشهای صحرایی سالانه ۱/۳ منابع و ذخایر غذایی جهان را نابود میسازند ؟
آیا میدانستید که ۲/۳ آدم رباییهای جهان در کلمبیا به وقوع می پیوندد ؟
آیا میدانستید که ۲/۳ اعدامهای جهان در کشور چین بوقوع می پیوندد ؟
آیا میدانستید که سرود اصلی کشور یونان متشکل از ۱۵۸ بیت میباشد ؟
آیا میدانستید که تمساح ها قادرند آرواره های خود را با نیروی ۱۳۰۰ کیلو گرم ببندند ؟
آیا میدانستید که یک گاو بطور متوسط سالانه ۲ هزار و ۳۰۰ گالن شیر تولید میکند ؟
آیا میدانستید که سگهای شهری بطور متوسط ۳ سال بیشتر از سگهای روستایی عمر میکنند ؟
آیا میدانستید که در امریکا سالانه ۱۵ نفر بر اثر گاز گرفتگی توسط سگها جان خود را از دست میدهند ؟
آیا میدانستید که 70 درصد فقرای جهان را زنان تشکیل میدهند ؟
آیا میدانستید که نور خورشید ۸٫۵ دقیقه طول میکشد تا به زمین برسد ؟
آیا میدانستید که خودروسازی بزرگترین صنعت در جهان میباشد ؟
آیا میدانستید که در هر ۲ هفته یک زبان در جهان منقرض میگردد ؟
آیا میدانستید که پلنگها قادرند تا ارتفاع ۵ متری به بالا بپرند ؟
آیا میدانستید که خرگوش و طوطی تنها حیواناتی هستند که می توانند بدون برگشتن اشیاء پشت سر خود را ببینند ؟
آیا میدانستید که هر یک لیتر بنزین معادل بیســت و سه و نیم تــــن گیاهان مدفون شده در قرنها پیش است ؟
آیا میدانستید که زرافه تار صوتی ندارد و لال است و نمیتواند هیچ صدایی از خود در آورد ؟
آیا میدانستید که جنین بعد از هفته هفدهم خواب هم میتواند ببیند ؟
آیا میدانستید که گربه و سگ هر کدام پنج گروه خونی دارند و انسان چهار گروه ؟
آیا میدانستید که روباهها همه چیز را خاکستری می بینند ؟
آیا میدانستید که اسبها در مقابل گاز اشک آور مصون هستند ؟
آیا میدانستید که خورشید روزانه معادل صد و بیست و شش هزار میلیارد اسب بخار انرژی به زمین می فرستد ؟
آیا میدانستید که گرده گل هرگز فاسد نمی شود و از محدود مواد طبیعی است که تا زمان نا محدودی باقی می ماند ؟
آیا میدانستید که حس بویایی خرس تقریبا صد برابر قوی تر از انسان است ؟
آیا میدانستید که تا قرن پنجم میلادی متوسط عمر مردم اروپا از سی سال فراتر نمی رفت ؟
آیا میدانستید که هر ۵۰ ثانیه یک نفر در دنیا به بیماری ایدز مبتلا میشود ؟
آیا میدانستید که وزن اسکلت انسان بالغ سیزده تا پانزده کیلوگرم است ؟
آیا میدانستید که خرس قطبی هنگامی که روی دو پا می ایستد حدود سه متر است ؟
آیا میدانستید که زرافه میتواند با زبانش گوشهایش را تمیز کند ؟
آیا میدانستید که مغز فیزیکدان نابغه، آلبرت اینشتین پانزده درصد از حجم مغز انسان عادی بزرگتر بود ؟
آیا میدانستید که تنها چیزی که در اسید حل نمی شود الماس است ؟
آیا میدانستید که هنگام صحبت برای بیان هر کلمه هفتاد و دو ماهیچه به کار گرفته می شود ؟
آیا میدانستید که اگر تکثیر باکتری تا بیست و چهار ساعت ادامه یابد، توده دو تنی از یک باکتری بوجود می آید ؟
آیا میدانستید که یک میلیون سیاره به اندازه زمین در خورشید جای می گیرد ؟
آیا میدانستید که خرسها موجوداتی چپ دست هستند ؟
آیا میدانستید که ون گوگ در طول حیات خود تنها یکی از نقاشیهای خود را بفروش رساند ؟
آیا میدانستید که سریعترین پرنده شاهین است و میتواند با سرعت ۲۰۰ کیلومتر در ساعت پرواز کند ؟

نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :