وبلاگ شخصی حامد شیرزاد
وبلاگ شخصی حامد شیرزاد
صفحات وبلاگ
نویسنده: حامد شیرزاد - ۱۳٩٠/٧/۱٥
uses SysUtils, Classes;

function LoadFile(const FileName: TFileName): string;
begin
 with TStringList.Create do
  try
   LoadFromFile(FileName);
   Result := Text;
  finally
   Free;
  end;
end;
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :