وبلاگ شخصی حامد شیرزاد
وبلاگ شخصی حامد شیرزاد
صفحات وبلاگ
نویسنده: حامد شیرزاد - ۱۳٩٠/٧/۱٥

Examples

uses ShellAPI;

...

if ShellExecute(Form1.Handle, nil,
    'c:\windows\general.txt', nil, nil, SW_SHOW) <= 32 then
  Application.MessageBox('Couldn''t execute the application',
    'Error', MB_ICONEXCLAMATION);

ShellExecute(Form1.Handle, nil, 'c:\windows\notepad.exe',
  'c:\windows\general.txt', nil, SW_SHOWMAXIMIZED);

ShellExecute(Form1.Handle, 'open', 'c:\windows\notepad.exe',
  'general.txt', 'c:\windows', SW_SHOWNORMAL);

ShellExecute(Form1.Handle, nil, PChar(fname + '.txt'),
  nil, nil, SW_MAXIMIZE);

ShellExecute(Form1.Handle, nil, 'c:\windows\notepad.exe',
  nil, nil, SW_SHOWNORMAL);

Note

نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :