وبلاگ شخصی حامد شیرزاد
وبلاگ شخصی حامد شیرزاد
صفحات وبلاگ
نویسنده: حامد شیرزاد - ۱۳٩٠/٧/۱٥

type
TyourForm = class(TForm)
private
{ Private declarations }
procedure WMNCHitTest(var Message: TWMNCHitTest); message WM_NCHITTEST;
end;

procedure TyourForm.WMNCHitTest(var Message: TWMNCHitTest);
begin
inherited
;

with Message do
if
Result = HTCAPTION then
Result := HTNOWHERE;
end;

نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :