وبلاگ شخصی حامد شیرزاد
وبلاگ شخصی حامد شیرزاد
صفحات وبلاگ
نویسنده: حامد شیرزاد - ۱۳٩٠/٧/۱٥
  1: var
  2:  OSVersionInfo : TOSVersionInfo;
  3: begin
  4:  OSVersionInfo.dwOSVersionInfoSize := SizeOf(OSVersionInfo);
  5:  if GetVersionEx(OSVersionInfo) then
  6:   with OSVersionInfo do
  7:   begin
  8:    WinVerLabel.Caption := Format('%s%s%s%s%s%s%s%s',
  9:             ['Windows: ', IntToStr(dwMajorVersion), '.',
 10:             IntToStr(dwMinorVersion), ' (Build ',
 11:             IntToStr(dwBuildNumber), szCSDVersion, ')']);
 12:    case dwPlatformId of
 13:     0: WinPlatformLabel.Caption := 'Platform: Win32s on Windows 3.1';
 14:     1: WinPlatformLabel.Caption := 'Platform: Win32 on Windows 95';
 15:     2: WinPlatformLabel.Caption := 'Platform: Windows NT';
 16:    end;
 17:   end;
 18: end;
 19: 
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :