وبلاگ شخصی حامد شیرزاد
وبلاگ شخصی حامد شیرزاد
صفحات وبلاگ
نویسنده: حامد شیرزاد - ۱۳٩٠/٧/۱٥
  1: var FileInfo: TSHFileInfo;
  2: begin
  3:  {to get a small icons}
  4:  imgListSysSmall := TImageList.Create(nil);
  5:  with imgListSysSmall do
  6:  begin
  7:   Handle := SHGetFileInfo('', 0, FileInfo, SizeOf(TSHFileInfo),
  8:    SHGFI_SMALLICON or SHGFI_SYSICONINDEX );
  9:  ShareImages := True;
 10:  end;
 11: 
 12:  {to get a small icons}
 13:  imgListSysLarge := TImageList.Create(nil);
 14:  with imgListSysLarge do
 15:  begin
 16:   Handle := SHGetFileInfo('', 0, FileInfo, SizeOf(TSHFileInfo),
 17:    SHGFI_LARGEICON or SHGFI_SYSICONINDEX );
 18:  ShareImages := True;
 19:  end;
 20: end;

a

نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :