وبلاگ شخصی حامد شیرزاد
وبلاگ شخصی حامد شیرزاد
صفحات وبلاگ
نویسنده: حامد شیرزاد - ۱۳٩٠/٧/۱٥

SendMessage(Application.Handle, WM_SYSCOMMAND, SC_MONITORPOWER, 0);

or

SendMessage(Application.Handle, WM_SYSCOMMAND, SC_MONITORPOWER, 1);

نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :