وبلاگ شخصی حامد شیرزاد
وبلاگ شخصی حامد شیرزاد
صفحات وبلاگ
نویسنده: حامد شیرزاد - ۱۳٩٠/٧/۱٥
uses Windows;

const TIME_ZONE_ID_UNKNOWN  = 0;
  TIME_ZONE_ID_STANDARD = 1;
  TIME_ZONE_ID_DAYLIGHT = 2;

var tz : TTimeZoneInformation;
begin case GetTimeZoneInformation(tz) of TIME_ZONE_ID_STANDARD: ShowMessage(tz.StandardName);
    TIME_ZONE_ID_DAYLIGHT: ShowMessage(tz.DaylightName);
  else ShowMessage('Unknown state');
  end;
end;
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :