وبلاگ شخصی حامد شیرزاد
وبلاگ شخصی حامد شیرزاد
صفحات وبلاگ
نویسنده: حامد شیرزاد - ۱۳٩٠/٧/۱٦

<html>
<body>

<script type="text/javascript">
function person(firstname,lastname,age,eyecolor)
{
this.firstname=firstname;
this.lastname=lastname;
this.age=age;
this.eyecolor=eyecolor;
}

myFather=new person("John","Doe",50,"blue");

document.write(myFather.firstname + " is " + myFather.age + " years old.");
</script>

</body>
</html>

نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :