وبلاگ شخصی حامد شیرزاد
وبلاگ شخصی حامد شیرزاد
صفحات وبلاگ
نویسنده: حامد شیرزاد - ۱۳٩٠/٧/۱٦

<!-- www.js.coo.ir -->
<!-- begin the script--><script language=JavaScript>
var no = 10; // snow number
var speed = 12; // smaller number moves the snow faster
var snowflake = "http://www.ljava.persiangig.com/javascripts/star.gif";

var ns4up = (document.layers) ? 4 : 0; // browser sniffer
var ie4up = (document.all) ? 1 : 0;
var dx, xp, yp; // coordinate and position variables
var am, stx, sty; // amplitude and step variables
var i, doc_width = 400, doc_height = 500;
if (ns4up) {
doc_width = self.innerWidth;
doc_height = self.innerHeight;
} else if (ie4up) {
doc_width = 1000;
doc_height = 1000;
}
dx = new Array();
xp = new Array();
yp = new Array();
am = new Array();
stx = new Array();
sty = new Array();
for (i = 0; i < no; ++ i) {
dx[i] = 0; // set coordinate variables
xp[i] = Math.random()*(doc_width-50); // set position variables
yp[i] = Math.random()*doc_height;
am[i] = Math.random()*20; // set amplitude variables
stx[i] = 0.02 + Math.random()/10; // set step variables
sty[i] = 0.7 + Math.random(); // set step variables
if (ns4up) { // set layers
if (i == 0) {
document.write("<layer name=\"dot"+ i +"\" left=\"15\" "<img border="0" src="Http://mihanblog.com/Yahoo/3.Gif">;
document.write("top=\"15\" visibility=\"show\"><img src=\""<img border="0" src="Http://mihanblog.com/Yahoo/3.Gif">;
document.write(snowflake + "\" border=\"0\"></layer>"<img border="0" src="Http://mihanblog.com/Yahoo/3.Gif">;
} else {
document.write("<layer name=\"dot"+ i +"\" left=\"15\" "<img border="0" src="Http://mihanblog.com/Yahoo/3.Gif">;
document.write("top=\"15\" visibility=\"show\"><img src=\""<img border="0" src="Http://mihanblog.com/Yahoo/3.Gif">;
document.write(snowflake + "\" border=\"0\"></layer>"<img border="0" src="Http://mihanblog.com/Yahoo/3.Gif">;
}
} else if (ie4up) {
if (i == 0) {
document.write("<div id=\"dot"+ i +"\" style=\"POSITION: "<img border="0" src="Http://mihanblog.com/Yahoo/3.Gif">;
document.write("absolute; Z-INDEX: "+ i +"; VISIBILITY: "<img border="0" src="Http://mihanblog.com/Yahoo/3.Gif">;
document.write("visible; TOP: 15px; LEFT: 15px;\"><img src=\""<img border="0" src="Http://mihanblog.com/Yahoo/3.Gif">;
document.write(snowflake + "\" border=\"0\"></div>"<img border="0" src="Http://mihanblog.com/Yahoo/3.Gif">;
} else {
document.write("<div id=\"dot"+ i +"\" style=\"POSITION: "<img border="0" src="Http://mihanblog.com/Yahoo/3.Gif">;
document.write("absolute; Z-INDEX: "+ i +"; VISIBILITY: "<img border="0" src="Http://mihanblog.com/Yahoo/3.Gif">;
document.write("visible; TOP: 15px; LEFT: 15px;\"><img src=\""<img border="0" src="Http://mihanblog.com/Yahoo/3.Gif">;
document.write(snowflake + "\" border=\"0\"></div>"<img border="0" src="Http://mihanblog.com/Yahoo/3.Gif">;
}
}
}
function snowNS() { // Netscape main animation function
for (i = 0; i < no; ++ i) { // iterate for every dot
yp[i] += sty[i];
if (yp[i] > doc_height-50) {
xp[i] = Math.random()*(doc_width-am[i]-30);
yp[i] = 0;
stx[i] = 0.02 + Math.random()/10;
sty[i] = 0.7 + Math.random();
doc_width = self.innerWidth;
doc_height = self.innerHeight;
}
dx[i] += stx[i];
document.layers["dot"+i].top = yp[i];
document.layers["dot"+i].left = xp[i] + am[i]*Math.sin(dx[i]);
}
setTimeout("snowNS()", speed);
}

function snowIE() { // IE main animation function
for (i = 0; i < no; ++ i) { // iterate for every dot
yp[i] += sty[i];
if (yp[i] > doc_height-50) {
xp[i] = Math.random()*(doc_width-am[i]-30);
yp[i] = 0;
stx[i] = 0.02 + Math.random()/10;
sty[i] = 0.7 + Math.random();
doc_width = document.body.clientWidth;
doc_height = document.body.clientHeight;
}
dx[i] += stx[i];
document.all["dot"+i].style.pixelTop = yp[i];
document.all["dot"+i].style.pixelLeft = xp[i] + am[i]*Math.sin(dx[i]);
}
setTimeout("snowIE()", speed);
}

if (ns4up) {
snowNS();
} else if (ie4up) {
snowIE();
}
</script>
<!--end of the script-->
<!-- www.js.coo.ir -->

نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :