وبلاگ شخصی حامد شیرزاد
وبلاگ شخصی حامد شیرزاد
صفحات وبلاگ
نویسنده: حامد شیرزاد - ۱۳٩٠/٧/۱٦
ASCII Character HTML Entity Code Description
  space
! ! exclamation mark
" " quotation mark
# # number sign
$ $ dollar sign
% % percent sign
& & ampersand
' ' apostrophe
( ( left parenthesis
) ) right parenthesis
* * asterisk
+ + plus sign
, , comma
- - hyphen
. . period
/ / slash
0 0 digit 0
1 1 digit 1
2 2 digit 2
3 3 digit 3
4 4 digit 4
5 5 digit 5
6 6 digit 6
7 7 digit 7
8 8 digit 8
9 9 digit 9
: : colon
; &#59; semicolon
< &#60; less-than
= &#61; equals-to
> &#62; greater-than
? &#63; question mark
@ &#64; at sign
A &#65; uppercase A
B &#66; uppercase B
C &#67; uppercase C
D &#68; uppercase D
E &#69; uppercase E
F &#70; uppercase F
G &#71; uppercase G
H &#72; uppercase H
I &#73; uppercase I
J &#74; uppercase J
K &#75; uppercase K
L &#76; uppercase L
M &#77; uppercase M
N &#78; uppercase N
O &#79; uppercase O
P &#80; uppercase P
Q &#81; uppercase Q
R &#82; uppercase R
S &#83; uppercase S
T &#84; uppercase T
U &#85; uppercase U
V &#86; uppercase V
W &#87; uppercase W
X &#88; uppercase X
Y &#89; uppercase Y
Z &#90; uppercase Z
[ &#91; left square bracket
\ &#92; backslash
] &#93; right square bracket
^ &#94; caret
_ &#95; underscore
` &#96; grave accent
a &#97; lowercase a
b &#98; lowercase b
c &#99; lowercase c
d &#100; lowercase d
e &#101; lowercase e
f &#102; lowercase f
g &#103; lowercase g
h &#104; lowercase h
i &#105; lowercase i
j &#106; lowercase j
k &#107; lowercase k
l &#108; lowercase l
m &#109; lowercase m
n &#110; lowercase n
o &#111; lowercase o
p &#112; lowercase p
q &#113; lowercase q
r &#114; lowercase r
s &#115; lowercase s
t &#116; lowercase t
u &#117; lowercase u
v &#118; lowercase v
w &#119; lowercase w
x &#120; lowercase x
y &#121; lowercase y
z &#122; lowercase z
{ &#123; left curly brace
| &#124; vertical bar
} &#125; right curly brace
~ &#126; tilde


نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :