وبلاگ شخصی حامد شیرزاد
وبلاگ شخصی حامد شیرزاد
صفحات وبلاگ
نویسنده: حامد شیرزاد - ۱۳٩٠/٧/۱٦
Character Entity Number Entity Name Description
∀ ∀ for all
∂ ∂ part
∃ ∃ exists
∅ ∅ empty
∇ ∇ nabla
∈ ∈ isin
∉ ∉ notin
∋ ∋ ni
∏ ∏ prod
∑ ∑ sum
− − minus
∗ ∗ lowast
√ √ square root
∝ ∝ proportional to
∞ ∞ infinity
∠ ∠ angle
∧ ∧ and
∨ ∨ or
∩ ∩ cap
∪ ∪ cup
∫ ∫ integral
∴ ∴ therefore
∼ ∼ similar to
≅ ≅ congruent to
≈ ≈ almost equal
≠ ≠ not equal
≡ ≡ equivalent
≤ ≤ less or equal
≥ ≥ greater or equal
⊂ ⊂ subset of
⊃ ⊃ superset of
⊄ ⊄ not subset of
⊆ ⊆ subset or equal
⊇ ⊇ superset or equal
⊕ ⊕ circled plus
⊗ ⊗ circled times
⊥ ⊥ perpendicular
⋅ ⋅ dot operator
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :