وبلاگ شخصی حامد شیرزاد
وبلاگ شخصی حامد شیرزاد
صفحات وبلاگ
نویسنده: حامد شیرزاد - ۱۳٩٠/٧/۱٩

ساختار

جملات مثبت و منفي:

past participle

(قسمت سوم فعل)

have ('ve)
have not (haven't)

I, you, we, they

has ('s)
has not (hasn't)

he, she, it

جملات پرسشي:

past participle

(قسمت سوم فعل)?

I, you, we, they

have

he, she, it

has

چند مثال:

 • We've been to Paris.

 • He hasn't lived in Paris.

 • Have you met him yet?

کاربرد

1- براي بيان عملي که در گذشته آغاز شده و همچنان ادامه دارد:

 • Ihave studied English since 1990. (از سال 1990 به مطالعه انگليسي پرداخته‌ام)

 • She's lived in Tehran for 10 years. (او به مدت 10 سال در تهران زندگي کرده است)

 • How long have you lived in Tehran? (چه مدتي در تهران زندگي کرده‌ايد؟)

 • I've lived in Tehran all my life. (همه عمرم را در تهران زندگي کرده‌ام)

توجه‌ داشته ‌باشيد که در زمان حال کامل، غالباً از اصطلاحات زماني خاصي مانند since و for استفاده مي‌شود.

forنشان دهنده دوره‌اي از زمان است که تا کنون ادامه داشته است، ولي since با مقطعي از زمان به کار مي‌رود و به معني «از آن زمان تا کنون» مي‌باشد:

seven o'clock

since

a year

I have been herefor

1980

two months

September

three hours

last week

ten minutes

2- براي بیان تجربه‌اي که در زماني در زندگي شخصي اتفاق افتاده است. در واقع اين عمل در گذشته روي داده و به پايان رسيده است، اما آثار آن هنوز محسوس است. اين که اين عمل يا تجربه چه موقعي روي داده، مهم نيست:

 • I have never been to England. (من هرگز به انگلستان نرفته‌ام)

 • Shehas had several operations up to now. (تا کنون چندين عمل جراحي داشته است)

 • He's written a lot of short stories.(او داستانهاي کوتاه زيادي نوشته است)

3- براي بيان عملي که در گذشته نزديک اتفاق افتاده ولي اثر آن در زمان حال مشاهده مي‌شود. در اين حالت از yet، already، still و just بسيار استفاده مي‌کنيم:

از already بيشتر در جملات مثبت و از yet بيشتر در جملات منفي و پرسشي استفاده مي‌شود.

 • I've just had a sandwich. (من تازه يک ساندويچ خورده‌ام)

 • I've already seen the movie. (اين فيلم را قبلاً ديده‌ام)

 • The bus hasn't arrived yet. (اتوبوس هنوز نرسيده است)

 • I still haven't finished my homework. (هنوز تکاليفم را تمام نکرده‌ام)

1- اگر ارتباطي با زمان حال موجود نيست (مثلاًچيزهايي که مدتها قبل اتفاق افتاده‌اند) از حال کامل استفاده نکنيد.
 • Hafiz was a Persian poet. He wrote many poems.

 • but: My father is a writer. He has written many books.

در مثال اول از گذشته ساده استفاده کرديم تا نشان دهيم که او (حافظ) ديگر شعر نمي‌نويسد، ولي در مثال دوم براي اينکه نشان دهيم که او هنوز کتاب مي‌نويسد از حال کامل استفاده کرديم.

2- ما از حال کامل براي ارائه اطلاعات جديد استفاده مي‌کنيم. ولي اگر بخواهيم به صحبتمان درباره آن ادامه دهيم، معمولاً از گذشته ساده استفاده مي‌کنيم:

A: "Ben has broken his leg."

B: "Really? How did that happen?"

A: "He fell off a ladder."

منبع: www.zabanamoozan.com

نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :