وبلاگ شخصی حامد شیرزاد
وبلاگ شخصی حامد شیرزاد
صفحات وبلاگ
نویسنده: حامد شیرزاد - ۱۳٩٠/٧/٢٤

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject) ;
var
mousePos : TPoint;
focusControl : TControl;
begin
focusControl := ActiveControl;
if focusControl = nil then
begin
focusControl := Controls[0];
end;

if focusControl <> nil then
begin
mousePos.X := focusControl.Left + focusControl.Width div 2;
mousePos.Y := focusControl.Top + focusControl.Height div 2;

Mouse.CursorPos := ClientToScreen(mousePos) ;
end;
end;
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :