وبلاگ شخصی حامد شیرزاد
وبلاگ شخصی حامد شیرزاد
صفحات وبلاگ
نویسنده: حامد شیرزاد - ۱۳٩٠/٧/٢٤

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
procedure TForm1.ListView1Compare(
Sender: TObject;
Item1,
Item2: TListItem;
Data: Integer;
var Compare: Integer) ;
var
intItem1,
intItem2: Integer;
begin
intItem1 := StrToInt(Item1.Caption) ;
intItem2 := StrToInt(Item2.Caption) ;

if intItem1 < intItem2 then
Compare := -1
else
if intItem1 > intItem2 then
Compare := 1
else // intItem1 = intItem2
Compare := 0;
end;
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :