وبلاگ شخصی حامد شیرزاد
وبلاگ شخصی حامد شیرزاد
صفحات وبلاگ
نویسنده: حامد شیرزاد - ۱۳٩٠/٧/٢٤
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
 TempFile: array[0..MAX_PATH - 1] of Char;
 TempPath: array[0..MAX_PATH - 1] of Char;
begin
 GetTempPath(MAX_PATH, TempPath);
 if GetTempFileName(TempPath, PChar('abc'), 0, TempFile) = 0 then
  raise Exception.Create(
   'GetTempFileName API failed. ' + SysErrorMessage(GetLastError)
  );
 ShowMessage(TempFile);
end;
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :