وبلاگ شخصی حامد شیرزاد
وبلاگ شخصی حامد شیرزاد
صفحات وبلاگ
نویسنده: حامد شیرزاد - ۱۳٩٠/٧/٢٤
uses
  Windows;
...
procedure SetNumLockOn;
var
  KeyState: TKeyBoardState;
begin
  GetKeyboardState(KeyState);
  if GetKeyState(VK_NUMLOCK) = 0 then begin
    KeyState[VK_NUMLOCK] := 1;
    SetKeyboardState(KeyState);
  end;
end;
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :