وبلاگ شخصی حامد شیرزاد
وبلاگ شخصی حامد شیرزاد
صفحات وبلاگ
نویسنده: حامد شیرزاد - ۱۳٩٠/٧/۳٠

ShowWindow(Application.Handle,
SW_HIDE) ;<br />
SetWindowLong(Application.Handle, GWL_EXSTYLE,
getWindowLong(Application.Handle, GWL_EXSTYLE) or WS_EX_TOOLWINDOW)
;<br />
ShowWindow(Application.Handle, SW_SHOW) ;

نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :