وبلاگ شخصی حامد شیرزاد
وبلاگ شخصی حامد شیرزاد
صفحات وبلاگ
نویسنده: حامد شیرزاد - ۱۳٩٠/٧/۳٠

procedure SetCheckedState(const checkBox : TCheckBox; const check : boolean) ;
var
onClickHandler : TNotifyEvent;
begin
with checkBox do
begin
onClickHandler := OnClick;
OnClick := nil;
Checked := check;
OnClick := onClickHandler;
end;
end;

نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :