وبلاگ شخصی حامد شیرزاد
وبلاگ شخصی حامد شیرزاد
صفحات وبلاگ
نویسنده: حامد شیرزاد - ۱۳٩٠/٧/۳٠

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
ADOCommand1 .CommandText := 'Use DataBaseName';
ADOCommand1.Execute;
ADOCommand1.CommandText := 'Exec SP_AddUser ' + QuotedStr('Username');
ADOCommand1.Execute;
end ;

نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :