وبلاگ شخصی حامد شیرزاد
وبلاگ شخصی حامد شیرزاد
صفحات وبلاگ
نویسنده: حامد شیرزاد - ۱۳٩٠/٧/۳٠

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
ADOQuery1.SQL.Add('Exec SP_Tables');
ADOQuery1.Active := True;
end;

نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :