وبلاگ شخصی حامد شیرزاد
وبلاگ شخصی حامد شیرزاد
صفحات وبلاگ
نویسنده: حامد شیرزاد - ۱۳٩٠/۸/٤

uses
Comobj;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
voice: OLEVariant;
begin
voice := CreateOLEObject('SAPI.SpVoice');
voice.Speak('Hello World!', 0);
end;

نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :