وبلاگ شخصی حامد شیرزاد
وبلاگ شخصی حامد شیرزاد
صفحات وبلاگ
نویسنده: حامد شیرزاد - ۱۳٩٠/۸/٩
// OnApplicationIdle event
 
using System;
using System.Threading;
using System.Reflection;
using System.Windows.Forms;
 
 
public class HelloWorldForm : Form
{
  public HelloWorldForm()
  {
    Text = "Hello, WindowsForms!";
  }
}
 
public class ApplicationEventHandlerClass
{
  public void OnIdle(object sender, EventArgs e)
  {
    Console.WriteLine("The application is idle.");
  }
}
 
public class MainClass
{
  public static void Main()
  {
    HelloWorldForm FormObject = new HelloWorldForm();
    ApplicationEventHandlerClass AppEvents = new ApplicationEventHandlerClass();
 
    Application.Idle += new EventHandler(AppEvents.OnIdle);
    Application.Run(FormObject);
  }
}
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :