وبلاگ شخصی حامد شیرزاد
وبلاگ شخصی حامد شیرزاد
صفحات وبلاگ
نویسنده: حامد شیرزاد - ۱۳٩٠/۸/٩
// Get OS version
 
 public static string GetMachineOS()
 {
 if (Environment.OSVersion
       .Platform == PlatformID.Win32NT)
 {
  if (Environment.OSVersion
       .Version
       .Major
       <=4)
  return String.Format("Windows NT {0}", Environment.OSVersion
       .Version
       .ToString());
  if (Environment.OSVersion
       .Version
       .Major==5)
  {
  if (Environment.OSVersion
       .Version
       .Minor==0)
   return String.Format("Windows 2000 {0}", Environment.OSVersion
       .Version
       .ToString());
  else
   return String.Format("Windows XP {0}", Environment.OSVersion
       .Version
       .ToString());
  }
 }
 
 if (Environment.OSVersion
       .Platform == PlatformID.Win32Windows)
 {
  if (Environment.OSVersion
       .Version
       .Major
       >=4)
  {
  if (Environment.OSVersion
       .Version
       .Minor==0)
   return String.Format("Windows 95 {0}", Environment.OSVersion
       .Version
       .ToString());
  else if (Environment.OSVersion
       .Version
       .Minor
       <90)
   return String.Format("Windows 98 {0}", Environment.OSVersion
       .Version
       .ToString());
  else
   return String.Format("Windows Millenim Edition {0}", Environment.OSVersion
       .Version
       .ToString());
  }
 }
 
 return Environment
       .OSVersion
       .ToString(); //ELSE
 }
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :