وبلاگ شخصی حامد شیرزاد
وبلاگ شخصی حامد شیرزاد
صفحات وبلاگ
نویسنده: حامد شیرزاد - ۱۳٩٠/۸/٩
<?php
/**
 * Converts a CSV file to a simple XML file
 *
 * @param string $file
 * @param string $container
 * @param string $rows
 * @return string
 */
function csv2xml($file, $container = 'data', $rows = 'row')
{
    $r = "<{$container}>
       \n";
    $row = 0;
    $cols = 0;
    $titles = array();
    
    $handle = @fopen($file, 'r');
    if (!$handle) return $handle;
    
    while (($data = fgetcsv($handle, 1000, ',')) !== FALSE)
    {
       if ($row > 0) $r .= "\t<{$rows}>
       \n";
       if (!$cols) $cols = count($data);
       for ($i = 0; $i < $cols; $i++)
       {
         if ($row == 0)
         {
            $titles[$i] = $data[$i];
            continue;
         }
         
         $r .= "\t\t<{$titles[$i]}>";
         $r .= $data[$i];
         $r .= "</{$titles[$i]}>
       \n";
       }
       if ($row > 0) $r .= "\t</{$rows}>
       \n";
       $row++;
    }
    fclose($handle);
    $r .= "</{$container}>";
    
    return 
       $r;
}
?>
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :