وبلاگ شخصی حامد شیرزاد
وبلاگ شخصی حامد شیرزاد
صفحات وبلاگ
نویسنده: حامد شیرزاد - ۱۳٩٠/۸/٩
<?php
 
/*
** Function: rgb2hex (PHP)
** Desc: If you need to convert RGB-color into HEX-color, use this.
** Example: rgb2hex(65280); -> returns 00FF00
** Author: Jonas John
*/
 
function rgb2hex($rgb){
   return sprintf("%06X", $rgb);
}
 
/* 
** Examples:
*/
 
print rgb2hex(0x00FF00);
// returns --> 00FF00
 
print rgb2hex(65280);
// returns --> 00FF00
 
?>
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :