وبلاگ شخصی حامد شیرزاد
وبلاگ شخصی حامد شیرزاد
صفحات وبلاگ
نویسنده: حامد شیرزاد - ۱۳٩٠/۸/٩
<?php
 
/*
** Function: darker_color (PHP)
** Desc: This function makes a color darker.You can enter the difference between the colors (default = 20).
** Example:
** Author: Jonas John
*/
 
function darker_color($color, $dif=20){
  $color = str_replace('#', '', $color);
  if (strlen($color) != 6){ return '000000'; }
  $rgb = '';
  for ($x=0;$x<3;$x++){
    $c = hexdec(substr($color,(2*$x),2)) - $dif;
    $c = ($c < 0) ? 0 : dechex($c);
    $rgb .= (strlen($c) < 2) ? '0'.$c : $c;
  }
  return '#'.$rgb;
}
 
/*example-start*/
for ($x=1; $x < 20; $x++)
{
  // Start color:
  $c = darker_color('#FF481D', ($x * 3));
 
  print "<
       div style='background-color: $c; color: $c; font-size: 50%; padding: 0px;'>.</div
       >
       \n";
}
/*example-end*/
?>
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :