وبلاگ شخصی حامد شیرزاد
وبلاگ شخصی حامد شیرزاد
صفحات وبلاگ
نویسنده: حامد شیرزاد - ۱۳٩٠/۸/٩
<?php
 
function resize_jpg($inputFilename, $new_side){
    $imagedata = getimagesize($inputFilename);
    $w = $imagedata[0];
    $h = $imagedata[1];
 
    if ($h > $w) {
        $new_w = ($new_side / $h) * $w;
        $new_h = $new_side;
    } else {
        $new_h = ($new_side / $w) * $h;
        $new_w = $new_side;
    }
 
    $im2 = ImageCreateTrueColor($new_w, $new_h);
    $image = ImageCreateFromJpeg($inputFilename);
    imagecopyResampled ($im2, $image, 0, 0, 0, 0, $new_w, $new_h, $imagedata[0], $imagedata[1]);
    return $im2;
}
 
?>
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :