وبلاگ شخصی حامد شیرزاد
وبلاگ شخصی حامد شیرزاد
صفحات وبلاگ
نویسنده: حامد شیرزاد - ۱۳٩٠/۸/٩
<
       ?php
 
import mx.events.EventDispatcher;
import mx.utils.Delegate;
 
class Emailer {
 
    // required for EventDispatcher:
    public 
       var addEventListener:Function;
    public var removeEventListener:Function;
    private var dispatchEvent:Function;
 
    // use to communicate with php script
    private 
       var _lv:LoadVars;
    // holds address of sender
    private var _sentFrom:String;
 
    // constructor
    public function Emailer() {
        EventDispatcher.initialize(this);
        _lv = new LoadVars();
    }
 
    //
    private function dataReceived(dataxfer_ok:Boolean):Void {
        // if some problem with loadVars transfer, pass back error=2
        if (!dataxfer_ok) dispatchEvent({target:this, type:'mailSent', errorFlag:2});
        // otherwise pass back error code returned from script
        else dispatchEvent({target:this, type:'mailSent', errorFlag:Number(_lv["faultCode"])});
    }
 
     // Use loadvars object to send data (set to call dataReceived when script returns data)
    public function sendEmail(sub:String, fn:String, fe:String, msg:String, rep:String):Void {
        // if user already sent from this address, show error msg
        if (_sentFrom == fe) dataReceived(false);
        // otherwise set up and send
        else {
            _sentFrom = fe;
            // specify function to handle results, make scope = Emailer
            _lv.onLoad = Delegate.create(this, dataReceived);
            // set up properties of lv to items to be POSTed
            _lv.subject = sub;
            _lv.name = fn;
            _lv.email = fe;
            _lv.message = msg;
            _lv.reply = rep;
            // call script
            _lv.sendAndLoad("sendemail.php", _lv, "POST");
        }
    }
}
 
?>
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :