وبلاگ شخصی حامد شیرزاد
وبلاگ شخصی حامد شیرزاد
صفحات وبلاگ
نویسنده: حامد شیرزاد - ۱۳٩٠/۸/٩
این تابع یک رشته را دریافت میکند و تمام آدرس های ایمیل موجود در آن را در یک آرایه ذخیره می کند.
<?php
 
/*
** Function: extract_emails (PHP)
** Desc: This function extracts all E-Mail adresses from a given string, and returns them as array.
** Author: Jonas John
*/
 
function extract_emails($str)
{
    // This regular expression extracts all emails from
    // a string:
    $regexp = '/([a-z0-9_\.\-])+\@(([a-z0-9\-])+\.)+([a-z0-9]{2,4})+/i';
    preg_match_all($regexp, $str, $m);
 
    return isset($m[0]) ? $m[0] : array();
}
?>
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :