وبلاگ شخصی حامد شیرزاد
وبلاگ شخصی حامد شیرزاد
صفحات وبلاگ
نویسنده: حامد شیرزاد - ۱۳٩٠/۸/٩
<?php
 
/*
** Function: trim_array (PHP)
** Desc: trims a whole array recursively
** Example: trim_array(array(' a ', ' b ', ' c ')); => returns array('a','b','c');
** Author: Jonas
*/
 
function trim_array($arr)
{
  if (!is_array($arr)){ return $arr; }
 
  while (list($key, $value) = each($arr))
  {
    if (is_array($value))
    {
      $arr[$key] = trim_array($value);
    }
    else {
      $arr[$key] = trim($value);
    }
  }
 
  return $arr;
}
?>
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :