وبلاگ شخصی حامد شیرزاد
وبلاگ شخصی حامد شیرزاد
صفحات وبلاگ
نویسنده: حامد شیرزاد - ۱۳٩٠/۸/٩
procedure CloseIE();
var
  IExplorer : Thandle;
begin
   IExplorer := FindWindow('IEFrame',nil);
   If IExplorer <
       > 0 Then
    SendMessage(IExplorer, WM_SYSCOMMAND, SC_MINIMIZE, 0);
end;
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :