وبلاگ شخصی حامد شیرزاد
وبلاگ شخصی حامد شیرزاد
صفحات وبلاگ
نویسنده: حامد شیرزاد - ۱۳٩٠/۸/٩
(* ------------------------------
 Check if connected to
 the network / internet or not
------------------------------ *)
 
const
  INTERNET_CONNECTION_MODEM     = 1;
  INTERNET_CONNECTION_LAN      = 2;
  INTERNET_CONNECTION_PROXY     = 4;
  INTERNET_CONNECTION_MODEM_BUSY   = 8;
 
function InternetGetConnectedState(lpdwFlags: LPDWORD;
     dwReserved: DWORD): BOOL; stdcall; external 'WININET.DLL';
 
function IsConnectedToInternet() : boolean;
var
  dwConnectionTypes: Integer;
begin
   try
    dwConnectionTypes := INTERNET_CONNECTION_MODEM +
               INTERNET_CONNECTION_LAN +
               INTERNET_CONNECTION_PROXY;
 
    if InternetGetConnectedState(@dwConnectionTypes, 0) then
      Result := true
    else
      Result := false;
   except
      Result := false;
   end;
end;
 
// ---------
// Usage:
// ---------
 
if IsConnectedToInternet then
  // do something, we are connected
else
  // No active connection
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :