وبلاگ شخصی حامد شیرزاد
وبلاگ شخصی حامد شیرزاد
صفحات وبلاگ
نویسنده: حامد شیرزاد - ۱۳٩٠/۸/٩
// Extract plain text from html string
 
function StripHTMLTags(const strHTML: string): string;
var
  P: PChar;
  InTag: Boolean;
  i, intResultLength: Integer;
begin
   P := PChar(strHTML);
   Result := '';
 
   InTag := False;
   repeat
      case P^ of
       '<': InTag := True;
       '>': InTag := False;
       #13, #10: ; {do nothing}
      else
        if not InTag then
        begin
          if (P^ in [#9, #32]) and ((P+1)^ in [#10, #13, #32, #9, '<']) then
          else
            Result := Result + P^;
        end;
      end;
 
      Inc(P);
   until (P^ = #0);
 
   {convert system characters}
   Result := StringReplace(Result, '"', '"', [rfReplaceAll]);
   Result := StringReplace(Result, '&
       apos;', '''', [rfReplaceAll]);
   Result := StringReplace(Result, '>',  '>', [rfReplaceAll]);
   Result := StringReplace(Result, '<',  '<', [rfReplaceAll]);
   Result := StringReplace(Result, '&', '&', [rfReplaceAll]);
   {here you may add another symbols from RFC if you need}
end;
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :