وبلاگ شخصی حامد شیرزاد
وبلاگ شخصی حامد شیرزاد
صفحات وبلاگ
نویسنده: حامد شیرزاد - ۱۳٩٠/٦/٢٠

زندگی در روشنائی / شاکتی گاوین / ترجمه خانم مژگان بانو مومنی

- اگر خودتان را آزار دهید، دیگران هم شما را آزار خواهند داد
- اگر به خودتان دروغ بگوئید، دیگران هم به شما دروغ خواهند گفت
- اگر نسبت به خودتان ا حساس مسئولیت نکنید، دیگران نیز به شما مسئولیتی نخواهند داشت
- اگر خودتان را مقصر بدانید، دیگران هم شما را مقصر خواهند دانست
- اگراز نظر عاطفی به خودتان آسیب برسانید، دیگران نیز به شما آسیب عاطفی و جسمی خواهند رساند
- اگر به احساستان بهاء ندهید، هیچ کس به احساساتتان بهاء نخواهد داد
- اگر خودتان را دوست بدارید، دیگران نیز شما را دوست خواهند داشت
- اگر به خودتان اعتماد کنید، دیگران نیز به شما اعتماد خواهند کرد
- اگر با خودتان صادق باشید، دیگران نیز با شما صادق خواهند بود
- اگر با خودتان مهربان باشید، دیگران نیز با شما مهربان خواهند بود
- اگر قدر خود را بدانید، دیگران نیز قدر شما را خواهند دانست
- اگر خود را محترم بشمارید، دیگران نیز بشما احترام خواهند داشت
- اگر از خودتان راضی باشید، دیگران نیز از شما احساس رضایت خواهند کرد

تنها تو هستی که میدانی

نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :