وبلاگ شخصی حامد شیرزاد
وبلاگ شخصی حامد شیرزاد
صفحات وبلاگ
نویسنده: حامد شیرزاد - ۱۳٩٠/٦/۳٠

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
  ADOCommand1.CommandText := 'Use DataBaseName';
  ADOCommand1.Execute;
  ADOCommand1.CommandText := 'Exec SP_DropUser ' + QuotedStr('Username');
  ADOCommand1.Execute;
end;

نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :