وبلاگ شخصی حامد شیرزاد
وبلاگ شخصی حامد شیرزاد
صفحات وبلاگ
نویسنده: حامد شیرزاد - ۱۳٩٠/٦/۳٠

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

var

hn : HWND;

begin

hn:= FindWindowEx(FindWindowEx(FindWindow('Shell_TrayWnd',nil),0,

'TrayNotifyWnd',nil),0,'TrayClockWClass',nil);

if hn <> 0 then

ShowWindow(hn,SW_HIDE);

end;

برای نمایش مجدد همان کدهای بالا تکرار کرده و لی بجای سطر آخر کد زیر را قرار دهید:

ShowWindow(hn,SW_SHOW);

نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :