وبلاگ شخصی حامد شیرزاد
وبلاگ شخصی حامد شیرزاد
صفحات وبلاگ
نویسنده: حامد شیرزاد - ۱۳٩٠/٦/۳٠

یک Memo و یک دکمه روی فرم قرار داده و کد زیر را برای دکمه بنویسید:

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

var

MemorysStatus: TMemoryStatus;

begin

Memo1.Lines.Clear;

MemorysStatus.dwLength := SizeOf(MemorysStatus);

GlobalMemoryStatus(MemorysStatus);

with MemorysStatus do

begin

Memo1.Lines.Add(IntToStr(dwLength) + ' Size of Memory Status record');

Memo1.Lines.Add(IntToStr(dwMemoryLoad) + '% Memory in use');

Memo1.Lines.Add(IntToStr(dwTotalPhys) + ' Total Physical Memory in Bytes');

Memo1.Lines.Add(IntToStr(dwAvailPhys) + ' Available Physical Memory in Bytes');

Memo1.Lines.Add(IntToStr(dwTotalPageFile) + ' Total Bytes of Paging File');

Memo1.Lines.Add(IntToStr(dwAvailPageFile) + ' Available Bytes in Paging File');

Memo1.Lines.Add(IntToStr(dwTotalVirtual) + ' User Bytes of Address Space');

Memo1.Lines.Add(IntToStr(dwAvailVirtual) + ' Available User Bytes of Address Space');

end;

نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :