وبلاگ شخصی حامد شیرزاد
وبلاگ شخصی حامد شیرزاد
صفحات وبلاگ
نویسنده: حامد شیرزاد - ۱۳٩٠/٧/۱٠
 
 
procedure TForm1.FormCreate(Sender: 
TObject);
begin
SetWindowLong(Button1.Handle,GWL_STYLE,GetWindowLo 
ng(Button1.Handle,GWL_STYLE) OR BS_MULTILINE);
end;
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :