وبلاگ شخصی حامد شیرزاد
وبلاگ شخصی حامد شیرزاد
صفحات وبلاگ
نویسنده: حامد شیرزاد - ۱۳٩٠/٧/۱٠

uses ShellApi;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
ShellExecute (HWND(nil), 'open', 'taskmgr', '', '', SW_SHOWNORMAL);
end;

نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :