وبلاگ شخصی حامد شیرزاد
وبلاگ شخصی حامد شیرزاد
صفحات وبلاگ
نویسنده: حامد شیرزاد - ۱۳٩٠/٧/۱٢

این قطعه برنامه کل فضا ، فضای استفاده شده و فضای خالی هاردتون رو هم بر حسب بایت ، به صورت نمودار درصدی نمایش می دهد.

روی فرمتون کامپوننت های زیر رو قرار بدید. Gauge از پالت Sample ، سه عدد Label ، یک Button

روی Button دابا کلیک کنید و مثل زیر کد رو داخل اون قرر بدید.

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

var total,free,used:longint;

begin

total:=DiskSize(disk) div 1024;

free:=DiskFree(disk) div 1024;

used:=total-free;

Gauge1.MaxValue:=total;

Gauge1.Progress:=used;

Label1.Caption:='total size='+IntToStr(total)+' Byte';

Label2.Caption:='free size='+IntToStr(free)+' Byte';

Label3.Caption:='used size='+IntToStr(used)+' Byte';

end;

نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :