وبلاگ شخصی حامد شیرزاد
وبلاگ شخصی حامد شیرزاد
صفحات وبلاگ
نویسنده: حامد شیرزاد - ۱۳٩٠/٧/۱٢

با تابع زیر می تونید زمان شروع به کار ویندوز رو به دست بیارید و در قالبی جالب ببینید که چند روز و چند ساعت و چند دقیقه و چند ثانیه از اون می گذره.

امیدوارم خوشتون بیاد. نظرات شما در راستای هر چه بهتر شدن این وبلاگ منو کمک می کنه

Procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

Var NDay:Double;

Tick:Longint;

BTime:TDateTime;

S:String;

Begin

Tick:=GetTickCount;

NDay:=tick/86400000;

BTime:=Now-NDay;

S:='"Windows started on" dddd,mmmm d,yyyy,'+'"at" hh:nn:ss AM/PM';

ShowMessage( FormatDateTime(S,BTime)+#10#13+

'It been up for '+IntToStr(TRUNC(nday))+' Days,'+

FormatDateTime(' h "Houre," n "minutes," s "seconds"',nday));

End;

نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :