وبلاگ شخصی حامد شیرزاد
وبلاگ شخصی حامد شیرزاد
صفحات وبلاگ
نویسنده: حامد شیرزاد - ۱۳٩٠/٧/۱٢

براي اينكه كاربر نتواند با استفاده از كليدهاي Alt+F4 از برنامه خارج شود بايد از كدي مانند كد زير در برنامه استفاده كنيد:

Procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);

begin

KeyPreview := true;

end;

procedure TForm1.FormKeyDown(Sender: TObject; var Key: Word;

Shift: TShiftState);

begin

if ((ssAlt in Shift) and (Key = VK_F4)) then

Key := 0;

end;

نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :