وبلاگ شخصی حامد شیرزاد
وبلاگ شخصی حامد شیرزاد
صفحات وبلاگ
نویسنده: حامد شیرزاد - ۱۳٩٠/٧/۱٢

IRatio and CRatio adjust the intensity and contrast.

 1. type
 2. TRGB = record
 3. B : byte;
 4. G : byte;
 5. R : byte;
 6. end;
 7. TRGBArray = array[0..32767] of TRGB;
 8. PRGBArray = ^TRGBArray;
 9. // convert a colour bitmap to greyscale
 10. procedure GreyscaleBitmap(ABitmap : TBitmap ; IRatio, CRatio : Single);
 11. Var
 12. LRow : PRGBArray;
 13. Lx, Ly, LI, LRowBytes : integer;
 14. LIF : Single;
 15. begin
 16. LRow := ABitmap.Scanline[0];
 17. LRowBytes := Integer(ABitmap.Scanline[1]) - Integer(LRow);
 18. for Ly := 0 to ABitmap.Height - 1 do begin
 19. for Lx := 0 to ABitmap.Width - 1 do begin
 20. LIF := 0.3*LRow[Lx].R + 0.59*LRow[Lx].G + 0.11*LRow[Lx].B;
 21. LIF := 128 + CRatio*(LIF - 128);
 22. LI := Round(LIF * IRatio);
 23. if LI > 255 then LI := 255;
 24. LRow[Lx].B := LI;
 25. LRow[Lx].G := LI;
 26. LRow[Lx].R := LI;
 27. end;
 28. Inc(Integer(LRow), LRowBytes);
 29. end;
 30. end;
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :