وبلاگ شخصی حامد شیرزاد
وبلاگ شخصی حامد شیرزاد
صفحات وبلاگ
نویسنده: حامد شیرزاد - ۱۳٩٠/٧/۱٢


function waveOutGetNumDevs: UINT; stdcall; external 'winmm.dll' name
'waveOutGetNumDevs';

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
if waveOutGetNumDevs > 0 then
ShowMessage('Sound card is installed')
else
ShowMessage('Sound card is not installed')
end;

نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :