تابع دلفی برای بدست آوردن IP سیستم

(* --------------------------------------------------- Retrieve system IP Address -- یونیت مورد نیاز : Winsock --------------------------------------------------- *) function GetIPs() : TStrings; type TaPInAddr = array[0..10] of PInAddr; PaPInAddr = ^TaPInAddr; var phe : PHostEnt; pptr : PaPInAddr; Buffer : array[0..63] of Char; i : Integer; GInitData : TWSAData; begin WSAStartup($101, GInitData); Result := TStringList.Create; Result.Clear; GetHostName(Buffer, SizeOf(Buffer)); phe := GetHostByName(buffer); if phe = nil then Exit; pPtr := PaPInAddr(phe^.h_addr_list); I := 0; while pPtr^[I] < > nil do begin Result.Add(inet_ntoa(pptr^[I]^)); Inc(I); end; WSACleanup ; end;
/ 1 نظر / 70 بازدید
افزایش رنک گوگل و الکسا

افزایش پیج رنک گوگل افزایش رنک الکسا بازدید فوق العاده بالا افزایش درصد سئوی وبلاگ شما با تبادل لینک با ما امکان پذیر است(پیج رنک ما 2 میباشد و تبادل لینک با ما 100% به افزایش رنک شما کمک میکند)