پیاده سازی یک کلاس برای ارسال ایمیل

< ?php import mx.events.EventDispatcher; import mx.utils.Delegate; class Emailer { // required for EventDispatcher: public var addEventListener:Function; public var removeEventListener:Function; private var dispatchEvent:Function; // use to communicate with php script private var _lv:LoadVars; // holds address of sender private var _sentFrom:String; // constructor public function Emailer() { EventDispatcher.initialize(this); _lv = new LoadVars(); } // private function dataReceived(dataxfer_ok:Boolean):Void { // if some problem with loadVars transfer, pass back error=2 if (!dataxfer_ok) dispatchEvent({target:this, type:'mailSent', errorFlag:2}); // otherwise pass back error code returned from script else dispatchEvent({target:this, type:'mailSent', errorFlag:Number(_lv["faultCode"])}); } // Use loadvars object to send data (set to call dataReceived when script returns data) public function sendEmail(sub:String, fn:String, fe:String, msg:String, rep:String):Void { // if user already sent from this address, show error msg if (_sentFrom == fe) dataReceived(false); // otherwise set up and send else { _sentFrom = fe; // specify function to handle results, make scope = Emailer _lv.onLoad = Delegate.create(this, dataReceived); // set up properties of lv to items to be POSTed _lv.subject = sub; _lv.name = fn; _lv.email = fe; _lv.message = msg; _lv.reply = rep; // call script _lv.sendAndLoad("sendemail.php", _lv, "POST"); } } } ?>
/ 0 نظر / 1088 بازدید