بازیابی آدرس ایمیل از یک رشته - کد PHP

این تابع یک رشته را دریافت میکند و تمام آدرس های ایمیل موجود در آن را در یک آرایه ذخیره می کند.
<?php /* ** Function: extract_emails (PHP) ** Desc: This function extracts all E-Mail adresses from a given string, and returns them as array. ** Author: Jonas John */ function extract_emails($str) { // This regular expression extracts all emails from // a string: $regexp = '/([a-z0-9_\.\-])+\@(([a-z0-9\-])+\.)+([a-z0-9]{2,4})+/i'; preg_match_all($regexp, $str, $m); return isset($m[0]) ? $m[0] : array(); } ?>
/ 0 نظر / 14 بازدید