کد دلفی برای بدست آوردن اطلاعات رم و هارد

procedure
TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
MemorysStatus: TMemoryStatus;
begin
Memo1.Lines.Clear;
MemorysStatus.dwLength := SizeOf(MemorysStatus);
GlobalMemoryStatus(MemorysStatus);
with MemorysStatus do
begin
Memo1.Lines.Add(IntToStr(dwLength) + ' Size of Memory Status
record');
Memo1.Lines.Add(IntToStr(dwMemoryLoad) + '% Memory in use');

Memo1.Lines.Add(IntToStr(dwTotalPhys) + ' Total Physical Memory in
Bytes');
Memo1.Lines.Add(IntToStr(dwAvailPhys) + ' Available Physical Memory
in Bytes');
Memo1.Lines.Add(IntToStr(dwTotalPageFile) + ' Total Bytes of Paging
File');
Memo1.Lines.Add(IntToStr(dwAvailPageFile) + ' Available Bytes in
Paging File');
Memo1.Lines.Add(IntToStr(dwTotalVirtual) + ' User Bytes of Address
Space');
Memo1.Lines.Add(IntToStr(dwAvailVirtual) + ' Available User Bytes of
Address Space');
end;
end;

/ 0 نظر / 18 بازدید